/
/
دکتر سید حمید آتش پور

بسمه‌تعالی

بانک جامع اطلاعات اعضای هيات علمی

مقاله‌ها

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه آموزشي روان‌شناسي صنعتي و سازماني

دکتر سيد حميد آتش پور

تاريخ صدور:

شناسه:

21/7/1390

2185

 

 

ردیف

شرح

ارزیابی

دانشکده

کميته تخصصی

هيات مميزه

کل

متقاضی

کل

متقاضی

کل

متقاضی

1

عنوان:
نويسنده‌ها:
عنوان مجله:
سال انتشار: 2010؛:‏71-75
مقاله حاصلِ: پايان‌نامه

Title: Occupational Stress and 
Mental Health of Employees 
of a Petrochemical 
Company before and after 
Privatization
Authors: A Aghaei,
 R Hasanzadeh,
 A Mahdad,
 S.H Atashpuor
Journal title: The International Journal of Occupational and Environmental Medicine

 

 

 

 

 

 

2

عنوان: تاثير آموزش روش ذهن آگاهي گروهي برميزان علائم اختلال وسواس - اجباري درزنان شهراصفهان
نويسنده‌ها: نوشين موسوي ، سيدحميد آتش پور، حسين مولوي
عنوان مجله: فصلنامه يافته هاي نو در روان شناسي
سال انتشار: 1389؛5(15)

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

3

عنوان: رويکرد روانشناسي اجتماعي ، صنعتي وسازماني به سازمان
نويسنده‌ها: سيدحميدآتش پور، سيدپيمان رحيمي نژاد
عنوان مجله: فصلنامه احيا
سال انتشار: 1389؛9(33):‏21-22
نوع مقاله: مقاله مروري

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

4

عنوان: مدل تقويت احساس انرژي ، توانمندي وخلاقيت کارکنان ازطريق رهبري اخلاقي
نويسنده‌ها: محسن گل پرور، فريبا پاداش ، حميدآتش پور
عنوان مجله: سلامت کارايران
سال انتشار: 1389؛7(3):‏4-11
نوع مقاله: گزارش پژوهش
مقاله حاصلِ: پايان‌نامه
رتبه‌ي مجله: علمي-پژوهشي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

5

عنوان: سازمان خواب ،سازمان بيدار
نويسنده‌ها: دکترسيد حميدآتش پور، دکتراصغرآقايي
عنوان مجله: ماهنامه فولاد
سال انتشار: 1388؛(173)

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

6

عنوان:
نويسنده‌ها:
عنوان مجله:
سال انتشار: 2009؛4(1):‏55-66
رتبه‌ي مجله: علمي-پژوهشي

Title: The Relationship Between Aggressive Behaviour,Marriage Conflict and Divorce Probability Among the Couples Presented in the Family Courts
Authors: Gholam Reza Pasha,Alireza Hiedari,Bahman Gorjian,Zienabe Saeidnia,Seyed Hamid Atashpour and Nafiseh Kananifar
Journal title: Journal of psychosocial research(Current Issue)

 

 

 

 

 

 

7

عنوان: بررسي رابطه جوسازماني با ابعاد فرهنگ نوآوري (تشکيلات ، يادگيري سازماني وجهت گيري بازار)درکارکنان شرکت سيمان سپاهان اصفهان
نويسنده‌ها: امين خسرويان ، دکترمحسن گل پرور، دکترسيدحميدآتش پور
عنوان مجله: يافته هاي نو در روان شناسي
سال انتشار: 1388؛4(11):‏79-94
مقاله حاصلِ: پايان‌نامه
رتبه‌ي مجله: علمي-پژوهشي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

8

عنوان: رابطه مولفه هاي جو سازماني با زمينه اجرايي فرهنگ نوآوري درکارکنان شرکت سيمان سپاهان اصفهان
نويسنده‌ها: امين خسرويان ، محسن گلپرور، سيدحميدآتش پور
عنوان مجله: دانش وپژوهش در روان شناسي
سال انتشار: 1388؛41:‏103-118
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

9

عنوان: تاثيرآموزش مهارتهاي زندگي برروابط بين فردي ، عزت نفس وابرازوجود دختران نابينا
نويسنده‌ها: سهيلا ساجدي ، سيدحميدآتش پور ، منوچهرکامکار
عنوان مجله: دانش وپژوهش در روان شناسي کاربردي
سال انتشار: 1388؛11(39):‏23-42
نوع مقاله: گزارش پژوهش
مقاله حاصلِ: پايان‌نامه
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

10

عنوان: نقش ويژگي هاي شغلي ،رهبري تحولي ودشواري هدف درعملکردکارکنان شرکت احياء فولادسپاهان
نويسنده‌ها: نفيسه وکيلي ، محسن گل پرور، سيدحميدآتش پور
عنوان مجله: دانش وپژوهش درروان شناسي کاربردي
سال انتشار: 1388؛11(39):‏1-22
نوع مقاله: گزارش پژوهش
مقاله حاصلِ: پايان‌نامه
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

11

عنوان: تاثيرآموزش هوش عملي براضطراب وتمرکزدانش آموزان دخترپايه سوم راهنمابي
نويسنده‌ها: صدبقه بهرامي ،عليرضايوسفي ،سيدحميدآتش پور
عنوان مجله: دانش وپژوهش درعلوم تربيتي -برنامه ريزي درسي
سال انتشار: 1388؛6(22):‏157-170
نوع مقاله: گزارش پژوهش
مقاله حاصلِ: پايان‌نامه
رتبه‌ي مجله: علمي-پژوهشي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

12

عنوان: قوانين توانگري سازماني
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- اصغر آقايي
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1388؛(172):‏56-60

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

13

عنوان: مديريت باورها در مواجه شدن با تغييرات
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- سعيده لندران اصفهاني- نوشين موسوي
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1388؛(170):‏36-42

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

14

عنوان: ايجاد مزيت از طريق بهبود فرآيندها
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور
عنوان مجله: احيا
سال انتشار: 1388؛7(27):‏15-19
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

15

عنوان: روانشناسي و معضلات زندگي روزمره(قسمت دوم)
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- نوشين موسوي
عنوان مجله: مردم سالاري
سال انتشار: 1387؛(1783):‏13

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

16

عنوان: روانشناسي و معضلات زندگي روزمره
نويسنده‌ها: سيد حميد آتش پور- نوشين موسوي
عنوان مجله: مردم سالاري
سال انتشار: 1387؛(1781):‏13

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

17

عنوان: طرحي براي خود انضباطي
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور  نوشين موسوي
عنوان مجله: هوم
سال انتشار: 1387؛5(16):‏44-50

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

18

عنوان: طرحي براي بهره گيري از احساسات منفي خود
نويسنده‌ها: سيد حميد آتش پور- ندا محمدي
عنوان مجله: هوم
سال انتشار: 1387؛5(15):‏37-41

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

19

عنوان: بياييد رهبري گروه ها را به نحو مؤثري انجام دهيم(قسمت دوم)
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور – نوشين موسوي
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1387؛(168):‏54-58

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

20

عنوان: بياييد رهبري گروه ها را به نحو مؤثري انجام دهيم
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور – نوشين موسوي
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1387؛(167):‏42-46

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

21

عنوان: سازمان هاي نوين تبارشناسي نظريه ها و فرآيندها(قسمت دوم)
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور  سعيده لندران اصفهاني
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1387؛(163):‏53-57

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

22

عنوان: سازمان هاي نوين تبارشناسي نظريه ها و فرآيندها
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور  سعيده لندران اصفهاني
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1387؛(162):‏42-49

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

23

عنوان: تکنيک هاي مديريت استرس
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1387؛(158):‏36-42

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

24

عنوان: ارزيابي عملکرد سازمان ها با مدل امتيازهاي متوازن
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- منيره نوربخش
عنوان مجله:
سال انتشار: 1387؛7(26):‏16-18
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

25

عنوان: راز موفقيت در مديريت
نويسنده‌ها: مهرداد حسيني- سيد حميد آتش پور- شهين عسگري
عنوان مجله: احيا
سال انتشار: 1387؛(24):‏20-22
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

26

عنوان: بازشناسي مفهومي  تحليلي رهبري و مديريت
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور – نوشين موسوي
عنوان مجله: احيا
سال انتشار: 1387؛7(25):‏25-30

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

27

عنوان: آسيب شناسي فرهنگ سازماني بيمار و ارائه الگويي براي سلامت سازماني
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- دلارام بلوچي
عنوان مجله: کارسالم
سال انتشار: 1387؛2(4):‏11-16
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

28

عنوان: تأثير فاصله و حذف نشانه هاي بينايي و چرخش سيستم آزمايشي بر جهت يابي فضايي موش هاي آلبينوس
نويسنده‌ها: فريده قائمي- سيّد محمدرضا صمصام شريعت- کيميا آصف وزيري- سيّد حميد آتش پور- دلارام بلوچي
عنوان مجله: تحقيقات علوم رفتاري
سال انتشار: 1387؛1(6)

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

29

عنوان: نفوذ اجتماعي و سازمان ها
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور  سونا پديدار
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1386؛(149):‏40-45

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

30

عنوان: جامعه پذيري سازماني
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور  سعيده لندران اصفهاني
عنوان مجله: احيا
سال انتشار: 1386؛(20):‏19-22

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

31

عنوان: هوش سياسي نفوذ مديران
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور  سعيده لندران اصفهاني
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1386؛(150):‏49-53

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

32

عنوان: هدايت فعاليت هاي جمعي شهروندان
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور  سعيده لندران اصفهاني- اميراحمد زندآور
عنوان مجله:
سال انتشار: 1386؛1700:‏13

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

33

عنوان: مديريت زمان و تنظيم وقت در زندگي شهري
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور  سعيده لندران اصفهاني
عنوان مجله: مردم سالاري
سال انتشار: 1386؛(1655):‏10

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

34

عنوان: برنامه ريزي آموزشي، بهبود فعاليت هاي شهروندي
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور  سعيده لندران اصفهاني
عنوان مجله: جام جم
سال انتشار: 1386؛8(2191):‏3

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

35

عنوان: شهروندي و جامعه مدني
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- سعيده لندران اصفهاني
عنوان مجله: مردم سالاري
سال انتشار: 1386؛(1534):‏8

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

36

عنوان: طرحي براي همدلي در روابط انساني
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- ندا محمدي
عنوان مجله: هوم
سال انتشار: 1386؛14(14):‏49-51

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

37

عنوان: طرح من براي تغيير افکار منفي
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور
عنوان مجله: هوم
سال انتشار: 1386؛4:‏46-48

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

38

عنوان: ناخودآگاه در کار
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- احسان کاظمي
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1386؛(153):‏36-42

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

39

عنوان: اعتياد به کار و رضايتمندي شغلي
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- سيّد رضا آتش پور- نفيسه سبزواري
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1386؛(156):‏40-45

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

40

عنوان: اعتياد به کار و رضايتمندي شغلي
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- سيّد رضا آتش پور- نفيسه سبزواري
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1386؛(156):‏40-45
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

41

عنوان: مديريت روان نژندي
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1386؛(155):‏46-51
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

42

عنوان: طرحي براي رهبري تيم کاري
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور  سعيده لندران اصفهاني
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1386؛(154):‏50-57
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

43

عنوان: ارتباط هوش هيجاني با انگيزش شغلي کارکنان شرکت نگهبان گاز استان اصفهان
نويسنده‌ها: سهيلا ساجدي- سيّد حميد آتش پور- صفورا شيراني
عنوان مجله: يافته هاي نو در روانشناسي
سال انتشار: 1386؛1(3):‏68-73
مقاله حاصلِ: پايان‌نامه
رتبه‌ي مجله: علمي-پژوهشي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

44

عنوان: رابطه خوش بيني و بد بيني با سلامت روان در افراد بزرگسال شهر اصفهان
نويسنده‌ها: اصغر آقايي- راضيه رئيسي دهکردي- سيد حميد آتش پور
عنوان مجله: دانش و پژوهش در روانشناسي
سال انتشار: 1386؛(33)
مقاله حاصلِ: پايان‌نامه
رتبه‌ي مجله: علمي-پژوهشي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

45

عنوان: مقايسه عوامل مؤثر در اثر بخشي تبليغات تجاري از ديد مردم و متخصصان تبليغات
نويسنده‌ها: محمد رضا صمصام شريعت- سيد حميد آتش پور- منوجهر کامکار
عنوان مجله: دانش و پژوهش در روانشناسي
سال انتشار: 1386؛(32):‏91-120
مقاله حاصلِ: پايان‌نامه
رتبه‌ي مجله: علمي-پژوهشي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

46

عنوان: رابطه بين جو عاطفي خانواده و خلاقيت دانش آموزان کلاس چهارم و پنجم دبستان شهر اصفهان
نويسنده‌ها: فخري سادات ميرلوحي- حسين مولوي- سيد حميد آتش پور
عنوان مجله: دانش و پژوهش در روانشناسي
سال انتشار: 1386؛(31)
مقاله حاصلِ: پايان‌نامه
رتبه‌ي مجله: علمي-پژوهشي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

47

عنوان: پست مدرنيسم وخانواده(پاسخي ديني به مسائل خانواده وطلاق)
نويسنده‌ها: سيدحميدآتش پور، اصغرآقايي
عنوان مجله: روزنامه جام جم
سال انتشار: 1386؛8(2025):‏3-3
نوع مقاله: مقاله مروري

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

48

عنوان: نقش تبليغات در بازاريابي
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور  نازنين نقاش
عنوان مجله: احيا
سال انتشار: 1385؛(17):‏11-14

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

49

عنوان: تغيير الگوي افکار شخصي نگري و افکار پر قيد و بند
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- نازنين نقاش
عنوان مجله: هوم
سال انتشار: 1385؛3:‏47-51

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

50

عنوان: طرحي براي مقابله با ناکامي
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور  سيّد رضا آتش پور  سعيده لندران اصفهاني
عنوان مجله: هوم
سال انتشار: 1385؛3(10):‏38-40

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

51

عنوان: تغيير و تحول در روند جاري سازمان ها
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1385؛(142):‏48-54
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

52

عنوان: تفکر گروه: شکست در سازمان ها
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- سيّد رضا آتش پور- رضا شريفي
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1385؛(138):‏36-41
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

53

عنوان: سازمان هاي نوروتيک
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1385؛(137):‏36-39
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

54

عنوان: الگوي آموزش مؤثر با تأکيد بر طراحي روش ها و رويکردهاي آموزشي اثربخش
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1385؛(134):‏36-42
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

55

عنوان: تأثير آموزش شادماني به شيوه فوردايس بر کاهش افسردگي زنان بي سرپرست شهر اصفهان
نويسنده‌ها: منير فرزاد فر- حسين مولوي- سيد حميد آتش پور
عنوان مجله: دانش و پژوهش در روانشناسي
سال انتشار: 1385؛(30):‏39-50
مقاله حاصلِ: پايان‌نامه
رتبه‌ي مجله: علمي-پژوهشي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

56

عنوان: بررسي ويژگي هاي شخصيتي افراد مراجعه کننده به علت خودزني به مرکز پزشکي قانوني شهرکرد
نويسنده‌ها: مهران اعظمي  محمد هادي  سيّد حميد آتش پور  حسين مولوي
عنوان مجله: پزشکي قانوني
سال انتشار: 1385؛12(44):‏187-191
مقاله حاصلِ: پايان‌نامه
رتبه‌ي مجله: علمي-پژوهشي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

57

عنوان: مقايسه عوامل مرتبط با اميد به زندگي درافراد 20 تا 60 ساله شهراصفهان
نويسنده‌ها: مريم روح الامين ، حسين مولوي ، اصغرآقايي ، سيدحميد آتش پورو لاله عاطف
عنوان مجله: فصلنامه دانش وپژوهش درروانشناسي
سال انتشار: 1385؛:‏69-94
نوع مقاله: گزارش پژوهش
مقاله حاصلِ: پايان‌نامه

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

58

عنوان: ين و يانگ
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور
عنوان مجله: هوم
سال انتشار: 1384؛2(6):‏45-47

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

59

عنوان: فرهنگ سازماني
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- سيّد رضا آتش پور
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1384؛(124):‏36-43
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

60

عنوان: فرهنگ سازماني
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- سيّد رضا آتش پور
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1384؛(123)-41
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

61

عنوان: روش هاي اندازه گيري رضايت مشتري
نويسنده‌ها: سيد حميد آتش پور
عنوان مجله: احيا
سال انتشار: 1384؛3(11):‏24-27
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

62

عنوان: مدل ارزيابي مقايسه اي در سنجش رضايت مشتري
نويسنده‌ها: سيد حميد آتش پور
عنوان مجله: احيا
سال انتشار: 1384؛:‏32-35
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

63

عنوان: مقايسه سبک زندگي، سلامت رواني و شادکامي دبيران زن و زنان خانه دار شهرستان بشرويه
نويسنده‌ها: اعظم نوربخش-  سيد حميد آتش پور- حسين مولوي
عنوان مجله: دانش و پژوهش در روانشناسي
سال انتشار: 1384؛26:‏37-62
مقاله حاصلِ: پايان‌نامه
رتبه‌ي مجله: علمي-پژوهشي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

64

عنوان: مقايسه اعتياد به اينترنت بر حسب سبک هاي تفکر در کاربران آن
نويسنده‌ها: سيد حميد آتش پور- داريوش جلالي- سعيده اسعديان
عنوان مجله: دانش و پژوهش در روانشناسي
سال انتشار: 1384؛(23):‏55-72
مقاله حاصلِ: پايان‌نامه
رتبه‌ي مجله: علمي-پژوهشي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

65

عنوان: ميزان شيوع اختلالات تغذيه و رابطه آن با عزت نفس، خودپنداره و افسردگي در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکي ايلام
نويسنده‌ها: عليرضا حيدري- غلامرضا پاشا- شهرام مامي- سيّد حميد آتش پور
عنوان مجله: دانش و پژوهش در روانشناسي
سال انتشار: 1384؛(26):‏1-16
مقاله حاصلِ: پايان‌نامه
رتبه‌ي مجله: علمي-پژوهشي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

66

عنوان: يادگيري الکترونيکي : انديشه ها ،زمينه ها وآسيب شناسي آن
نويسنده‌ها: سيد حميد آتش پور؛ اصغرآقايي
عنوان مجله: فصلنامه آموزه
سال انتشار: 1384؛26:‏39-42

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

67

عنوان: مقايسه استرس شغلي وسلامت روان کارکنان شرکت پتروشيمي اصفهان قبل وبعد ازخصوصي سازي
نويسنده‌ها: راضيه حسن زاده ، اصغرآقايي ، علي مهداد، سيدحميدآتش پور
عنوان مجله: فصلنامه دانش وپژوهش درروانشناسي
سال انتشار: 1384؛24:‏69-84
نوع مقاله: گزارش پژوهش
مقاله حاصلِ: پايان‌نامه

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

68

عنوان: تحول و مديريت اطلاعات
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- سيّد رضا آتش پور
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1383؛(115):‏42-45
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

69

عنوان: روانشناسي رفتار مصرف کننده
نويسنده‌ها: سيد حميد آتش پور- سيد رضا آتش پور
عنوان مجله: احيا
سال انتشار: 1383؛3:‏72-75
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

70

عنوان: مقايسه شيوه هاي رفتار درماني و دارو درماني در کاهش علائم وسواس فکري و عملي و ميزان بهبود مراجعه کنندگان به مراکز درماني
نويسنده‌ها: سيدحميدآتش پور
عنوان مجله: دانش و پژوهش در روانشناسي
سال انتشار: 1382؛5(17)
مقاله حاصلِ: پايان‌نامه

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

71

عنوان: کامپيوتر، آموزش و سازمان
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- احسان کاظمي
عنوان مجله: فولا
سال انتشار: 1382؛(106):‏36-39

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

72

عنوان: شناسايي افراد نابهنجار و کار کردن با آنها
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1382؛(109):‏36-41
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

73

عنوان: چگونه مي توان مشکلات را بين رييس و مرئوس تقسيم و سپس حل کرد؟
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- احسان کاظمي
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1382؛(102):‏50-54
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

74

عنوان: مديريت روانشناسي و رابطه آن با صنعت و سازمان
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1382؛(100):‏46-50
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

75

عنوان: مقايسه شيوه هاي رفتار درماني و دارو درماني در کاهش علائم وسواس فکري و عملي و ميزان بهبود مراجعه کنندگان به مراکز درماني
نويسنده‌ها: حسين آزاد- علي دلاور- سيد حميد آتش پور
عنوان مجله: دانش و پژوهش در روانشناسي
سال انتشار: 1382؛(17):‏57-76
مقاله حاصلِ: پايان‌نامه
رتبه‌ي مجله: علمي-پژوهشي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

76

عنوان: محيط هاي ساخت انسان وانسان هاي ساخت محيط(رابطه معماري وطراحي شهري بارفتارهاي اجتماعي ) *
نويسنده‌ها: سيد حميد آتش پور، اصغرآقايي
عنوان مجله: ساخت وساز (ماهنامه بين المللي عمران، معماري وشهرسازي )با همکاري دانشگاه هاي آکسفورد،بروکس ومتروپوليتن
سال انتشار: 1382؛:‏66-71
نوع مقاله: مقاله مروري

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

77

عنوان: قرن بيست و يکم و چالش هاي اجتناب ناپذير
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1381؛(96):‏48-51
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

78

عنوان: پژوهشي در روانشناسي مصرف کننده
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- عليرضا سليماني
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1381؛(95):‏48-51
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

79

عنوان: معرفي الگوي ويژگي هاي شغل (JCM)
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور
عنوان مجله: فولاد
سال انتشار: 1381؛(93):‏36-39
رتبه‌ي مجله: علمي-ترويجي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

80

عنوان: طراحي وتوسعة شغلي
نويسنده‌ها: سيد حميد آتش پور،اصغر آقايي
عنوان مجله: مجلة فولاد
سال انتشار: 1381؛86:‏36-39
نوع مقاله: مقاله مروري

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

81

عنوان: رواندرماني اختلالات وابسته به اعتياد
نويسنده‌ها: سيد حميد آتش پور،اصغرآقايي،محسن گلپرور
عنوان مجله: فصلنامة تازه هاي رواندرماني
سال انتشار: 1381؛
نوع مقاله: مقاله مروري

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

82

عنوان: مدلي عملياتي براي مطالعه استرس
نويسنده‌ها: سيد حميد آتش پور، اصغرآقايي
عنوان مجله: فصلنامه اصول بهداشت رواني
سال انتشار: 1380؛
نوع مقاله: مقاله مروري

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

83

عنوان: چگونه شاد زندگي کنيم
نويسنده‌ها: اصغر آقايي،سيد حميد آتش پور،سعيد صادقي
عنوان مجله: مجلة سراب
سال انتشار: 1380؛32:‏7-10

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

84

عنوان: آموزش پيشگيري ازاعتياد
نويسنده‌ها: اصغرآقايي ، سيدحميدآتش پور، سعيدصادقي
عنوان مجله: مجله سراب
سال انتشار: 1380؛31:‏6-9
نوع مقاله: مقاله مروري

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

85

عنوان: ساخت يک آزمون اضطراب و تعيين روايي و پايايي آن در موقعيت هاي باليني
نويسنده‌ها: سيدحميدآتش پور
عنوان مجله: دانش و پژوهش در روانشناسي
سال انتشار: 1378؛1(1)
مقاله حاصلِ: پايان‌نامه
رتبه‌ي مجله: علمي-پژوهشي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

86

عنوان: ساخت يک آزمون اضطراب و تعيين روايي و پايايي آن در موقعيت هاي باليني
نويسنده‌ها: حسين مولوي-  سيد حميد آتش پور
عنوان مجله: دانش و پژوهش در روانشناسي
سال انتشار: 1378؛1(1):‏31-42
مقاله حاصلِ: پايان‌نامه
رتبه‌ي مجله: علمي-پژوهشي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

87

عنوان: مدل تقويت احساس انرژي ، توانمندي وخلاقيت کارکنان ازطريق رهبري اخلاقي 
(پذيرش مقاله)
نويسنده‌ها: محسن گل پرور ، سيدحميدآتش پور ، فريبا پاداش
عنوان مجله: سلامت کارايران
سال انتشار:
رتبه‌ي مجله: علمي-پژوهشي

Title:
Authors:
Journal title:

 

 

 

 

 

 

 

بسمه‌تعالی

بانک جامع اطلاعات اعضای هيات علمی

کتاب‌ها

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه آموزشي روان‌شناسي صنعتي و سازماني

دکتر سيد حميد آتش پور

تاريخ صدور:

شناسه:

21/7/1390

2185

 

 

ردیف

شرح

ارزیابی

دانشکده

کميته تخصصی

هيات مميزه

کل

متقاضی

کل

متقاضی

کل

متقاضی

1

عنوان: مديريت زندگي
نويسنده‌ها: ايران مهديزادگان ، سيدحميدآتش پور
عنوان ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي واحدخوراسگان (اصفهان)
سال انتشار: 1390
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

2

عنوان: دردمندي وبي دردي آدمي
نويسنده‌ها: دکترسيدحميدآتش پور ، احسان کاظمي
عنوان ناشر: نشرقطره
سال انتشار: 1390
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

3

عنوان: هوشمندانه مذاکره کنيد(برنده شدن درمذاکره )
نويسنده‌ها: دکترسيدحميدآتش پور
عنوان ناشر: نشرقطره
سال انتشار: 1390
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

4

عنوان: اعتياد به مواد مخدروالکل(راهنماي کاربردي - درمان هاي شناختي / رفتاري )
نويسنده‌ها: دکترسعيدصادقي ، دکترسيدحميدآتش پور
عنوان ناشر: اقيانوس معرفت
سال انتشار: 1390
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

5

عنوان: ترفندهاي فروش ومقابله هاي کوچک
نويسنده‌ها: دکترسيدحميدآتش پور، زينب فولادگر
عنوان ناشر: انتشارات ابوعطا
سال انتشار: 1390
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

6

عنوان: آموزش هوش هيجاني به کودکان
نويسنده‌ها: دکترسيدحميدآتش پور
عنوان ناشر: انتشارات ابوعطا
سال انتشار: 1390
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

7

عنوان: ژنوگرام سازماني (روشي نوين براي درک روابط درون سازماني )
نويسنده‌ها: دکترسيدحميدآتش پور
عنوان ناشر: انتشارات ابوعطا
سال انتشار: 1390
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

8

عنوان: دربي ارزشي وارزشمندي آدمي
نويسنده‌ها: سيدحميدآتش پور، احسان کاظمي
عنوان ناشر: انتشارات ابوعطا
سال انتشار: 1389
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

9

عنوان: ناکامي وکاميابي آدمي (راهنماي درمانگران ومشاوران)
نويسنده‌ها: سيدحميدآتش پور، احسان کاظمي ، زينب فولادگر
عنوان ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
سال انتشار: 1389
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي
تصويب شده در شوراي انتشارات دانشگاه.

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

10

عنوان: افسردگي (نظريه ودرمان)
نويسنده‌ها: سيدحميدآتش پور، محسن زماني ، جمال آرا
عنوان ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
سال انتشار: 1389
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي
تصويب شده در شوراي انتشارات دانشگاه.

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

11

عنوان: روانشناسي وکاربردآن درجامعه (جلد دوم)
نويسنده‌ها: فرح نادري ، سيدحميدآتش پور، عليرضا حيدريي، پرويزعسگري ، احسان کاظمي
عنوان ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي واحداهواز
سال انتشار: 1389
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي
تصويب شده در شوراي انتشارات دانشگاه.

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

12

عنوان: روانشناسي وکاربردآن درجامعه (جلداول)
نويسنده‌ها: عليرضا حيدريي، سيدحميدآتش پور، فرح نادري ، پرويزعسگري ، احسان کاظمي
عنوان ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
سال انتشار: 1388
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي
تصويب شده در شوراي انتشارات دانشگاه.

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

13

عنوان: اعتياد به کار(روانشاسي معتادين به کار)
نويسنده‌ها: سيدحميدآتش پور
عنوان ناشر: نشرقطره
سال انتشار: 1388
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

14

عنوان: سندرم قلب شکسته
نويسنده‌ها: دکترسيدحميدآتش پور، دلارام بلوچي ، احسان کاظمي
عنوان ناشر: نشرقطره ، نشرهنوز
سال انتشار: 1388
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

15

عنوان: آموزش شهروندي ازاصول تا عمل
نويسنده‌ها: سيدحميدآتش پور، رومينا اميري ، سودابه اميري
عنوان ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (معاونت پژوهشي)
سال انتشار: 1388
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي
تصويب شده در شوراي انتشارات دانشگاه.

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

16

عنوان: عوامل موثردرتبليغات تجاري
نويسنده‌ها: سيدحميدآتش پور، سيدمحمد رضا صمصام شريعت
عنوان ناشر: قاصدسحر
سال انتشار: 1388
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

17

عنوان: راهنماي عملي درمان وسواس
نويسنده‌ها: دکترسيدحميدآتش پور، محمدرضا صمصام شريعت
عنوان ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
سال انتشار: 1388
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي
تصويب شده در شوراي انتشارات دانشگاه.

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

18

عنوان: مهارت هاي زندگي
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- سيّد رضا آتش پور
عنوان ناشر: انتشارات ابوعطا
سال انتشار: 1388
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

19

عنوان: توسعه رهبري دروني
نويسنده‌ها: دکتراصغراقايي ، دکترسيد حميدآتش پور
عنوان ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
سال انتشار: 1388
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي
تصويب شده در شوراي انتشارات دانشگاه.

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

20

عنوان: برنامه مراقبت ازخود درافسردگي ( راهنماي فردي )
نويسنده‌ها: دکترسيدحميدآتش پور، دلارام بلوچي ، حيدرعلي نيک روش
عنوان ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي واحدخوراسگان ( اصفهان)
سال انتشار: 1388
نوع کتاب: ترجمه
زبان کتاب: فارسي
تصويب شده در شوراي انتشارات دانشگاه.

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

21

عنوان: آموزش نيروي انساني درسازمانها
نويسنده‌ها: دکترسيدحميدآتش پور، دکتراصغرآقايي
عنوان ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي واحدخوراسگان ( اصفهان)
سال انتشار: 1388
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي
تصويب شده در شوراي انتشارات دانشگاه.

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

22

عنوان: روان شناسي مذاکره
نويسنده‌ها: سيد حميدآتش پور
عنوان ناشر: نشرقطره
سال انتشار: 1387
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

23

عنوان: اعتياد سؤال هاي بسيار، پاسخ هاي اندک
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور-غلامرضا شريفي- سودابه ديداران
عنوان ناشر: حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه آزاداسلامي خوراسگان
سال انتشار: 1387
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي
تصويب شده در شوراي انتشارات دانشگاه.

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

24

عنوان: روند استخدام در سازمان ها
نويسنده‌ها: غلامرضا شريفي- سيّد حميد آتش پور- پيمان رحيمي نژاد
عنوان ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
سال انتشار: 1386
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

25

عنوان: روش هايي براي زندگي بهتر
تلاش براي خوب بودن
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- پيمان رحيمي نژاد- حيدر علي نيک روش
عنوان ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
سال انتشار: 1386
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

26

عنوان: سازمان هاي بيمار
نويسنده‌ها: منوچهر کامکار- سيّد حميد آتش پور- سيّد رضا آتش پور- ماهان سلاسل
عنوان ناشر: محبان
سال انتشار: 1386
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

27

عنوان: استراتژي هاي مديريت اثربخش
نويسنده‌ها: دکترسيد حميدآتش پور،دکتراصغرآقايي ، سيدپيمان رحيمي نژاد
عنوان ناشر: انتشارات ارکان دانش
سال انتشار: 1386
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

28

عنوان: واقعيت هايي براي خانواده ها
نويسنده‌ها: دکترسيدحميدآتش پور، مريم لولاکي ، فريماه افشارزاده
عنوان ناشر: انتشارات پرسش
سال انتشار: 1385
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

29

عنوان: مباني اختلال هاي گفتار و زبان در کودکان
نويسنده‌ها: منصوره بهرامي پور- سيّد حميد آتش پور
عنوان ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان
سال انتشار: 1385
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي
تصويب شده در شوراي انتشارات دانشگاه.

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

30

عنوان: راهنماي عملي مقابله با مشکلات روانشناختي و بين فردي
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- مريم لولاکي- فريماه افشارزاده
عنوان ناشر: عطر عترت
سال انتشار: 1385
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

31

عنوان: مباني اختلال هاي گفتار و زبان در کودکان
نويسنده‌ها: منصوره بهرامي پور- سيّد حميد آتش پور
عنوان ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
سال انتشار: 1385
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي
تصويب شده در شوراي انتشارات دانشگاه.

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

32

عنوان: کودکان فرصت ها آسيب ها
نويسنده‌ها: ايران مهديزادگان- سيّد حميد آتش پور- مجتبي نيازي
عنوان ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
سال انتشار: 1385
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي
تصويب شده در شوراي انتشارات دانشگاه.

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

33

عنوان: اصول رضايتمندي مشتريان
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- سيّد رضا آتش پور- رحيم بوداغي
عنوان ناشر: عطر عترت
سال انتشار: 1385
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

34

عنوان: روانشناسي تعاملات بين فردي
نويسنده‌ها: غلامرضا پاشا- سيّد حميد آتش پور- رضا زارع پور (ويراستار)
عنوان ناشر: جندي شاپور
سال انتشار: 1385
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

35

عنوان: مولفه هاي رفتاري سازمان ، مديريت وکارکنان
نويسنده‌ها: سيدحميدآتش پور، اصغرآقايي ، احسان کاظمي
عنوان ناشر: رعنا
سال انتشار: 2005
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي
تصويب شده در شوراي انتشارات دانشگاه.

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

36

عنوان: چگونه زيستن
چگونه با اعتياد مقابله کنيم؟ (پيشگيري و درمان)
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور
عنوان ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
سال انتشار: 1384
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

37

عنوان: روانشناسي موفق زيستن
نويسنده‌ها: اصغرآقايي ، سيد حميد آتش پور
عنوان ناشر: انتشارات محبان
سال انتشار: 1384
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

38

عنوان: مديريت کاربردي
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- فاطمه زم- سيّد رضا آتش پور
عنوان ناشر: محبان
سال انتشار: 1383
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

39

عنوان: آسيب شناسي و روانشناسي اينترنت
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- احسان کاظمي
عنوان ناشر: محبان
سال انتشار: 1383
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

40

عنوان: اعتماد به نفس وخودباوري
نويسنده‌ها: سيد حميد آتش پور- اصغرآقايي
عنوان ناشر: معاونت دانشجويي دانشگاه آزاداسلامي واحدخوراسگان
سال انتشار: 1383
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

41

عنوان: آموزش مهارت هاي ارتقاء بهداشت رواني
نويسنده‌ها: سيدحميدآتش پور- اصغرآقايي و همکاران
عنوان ناشر: سازمان آموزش وپرورش اصفهان
سال انتشار: 1383
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

42

عنوان: روانشناسي رفتار مصرف کننده
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- سميراميس جنتيان
عنوان ناشر: روز آمد
سال انتشار: 1382
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

43

عنوان: 25 گفتار روان شناسي پرورشي
جنبه هاي روان شناختي آموزش و يادگيري
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- غلامرضا محمودي- احسان کاظمي- مجتبي نيازي
عنوان ناشر: مولانا
سال انتشار: 1382
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

44

عنوان: روانشناسي کاربردي
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- احسان کاظمي- محمدرضا مصاحبي
عنوان ناشر: نشر پردژ
سال انتشار: 1382
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

45

عنوان: رهبري دروني وموفق زيستن
نويسنده‌ها: اصغرآقايي ،سيدحميدآتش پور
عنوان ناشر: معاونت دانشجويي دانشگاه آزاداسلامي واحدخوراسگان
سال انتشار: 1382
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي
تصويب شده در شوراي انتشارات دانشگاه.

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

46

عنوان: روانشناسي اعتياد(سبب شناسي ودرمان)
نويسنده‌ها: محسن گلپرور،سيدحميدآتش پور،اصغرآقايي
عنوان ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
سال انتشار: 1382
نوع کتاب: تاليف
زبان کتاب: فارسي
تصويب شده در شوراي انتشارات دانشگاه.

Title:
Authors:
Publisher:

 

 

 

 

 

 

47

عنوان: روانشناسي

بسمه‌تعالی

بانک جامع اطلاعات اعضای هيات علمی

همايش‌ها

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه آموزشي روان‌شناسي صنعتي و سازماني

دکتر سيد حميد آتش پور

تاريخ صدور:

شناسه:

21/7/1390

2185

 

 

ردیف

شرح

ارزیابی

دانشکده

کميته تخصصی

هيات مميزه

کل

متقاضی

کل

متقاضی

کل

متقاضی

1

عنوان: مقايسه ديدگاه هاي 3 گانه متخصصان، والدين و نوجوانان درباره محدوده سني دوره نوجواني و ترسيم نيمرخ آن در شهر اصفهان
نويسنده‌ها: جنت آقاسي،اصغر آقايي،حميد آتش پور
عنوان همايش: اولين کنگره بين المللي روانشناسي کودک و نوجوان.
سال: 1390
مکان: شيراز- دذانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات فارس
نوع: سخنراني

Title: Comparison between three dimensional views of experts, parents, and adolescence about adolescence age range and drawing its side wide in Isfahan city
Authors: Janat Aghasi, Asghar Aghaei , Hamid Atashpour
Conference title: The First International Congress on Child & Adolescent Psychology

 

 

 

 

 

 

2

عنوان: مقايسه ي ويژگي هاي رواني – عاطفي دوران نوجواني و ترسيم نيمرخ آن بر اساس ديدگاه متخصصان ، والدين،و نوجوانان شهر اصفهان
نويسنده‌ها: فرشته افسر، اصغرآقايي ، سيدحميدآتش پور
عنوان همايش: اولين کنگره بين المللي روانشناسي کودک و نوجوان.
سال: 1390
مکان: شيراز- دذانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات فارس
نوع: سخنراني

Title: Comparison of the Psychological-Emotional Characteristics of the Adolescence and Making an Image of it Based on the Views of the Specialists, Parents and Adolescents in Isfahan
Authors: F.Afsar,A.Aghaei ,SH.Atashpour
Conference title: The First International Congress on Child & Adolescent Psychology

 

 

 

 

 

 

3

عنوان: مولفه هاي سازمان خواب- بيدار
نويسنده‌ها: سيد حميد آتش‌پور - زهرا اصلان - مهرداد حسيني
عنوان همايش: نخستين همايش ملي انسان - صنعت - روان شناسي
سال: 1389
مکان: دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مرکزي
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

4

عنوان: استخراج الگوي آسيب شناسي سازمان از ديد سرپرستان ومديران
نويسنده‌ها: زهرا اصلان - دکتر سيد حميد آتش‌پور - سونا پديدار
عنوان همايش: نخستين همايش ملي انسان - صنعت - روان شناسي
سال: 1389
مکان: دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مرکزي
نوع: پوستر
حاصلِ: پايان‌نامه

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

5

عنوان: رابطه بين پديده سرريزشدن و ويژگيهاي شغلي در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان
نويسنده‌ها: ريحانه حسن زاده 
دکترسيد حميد آتش پور
عنوان همايش: نخستين همايش ملي انسان - صنعت - روان شناسي
سال: 1389
مکان: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي
نوع: سخنراني
حاصلِ: پايان‌نامه

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

6

عنوان: آموزش شهروندي به کودکان
نويسنده‌ها: احسان کاظمي ، سيدحميدآتش پور، الهام فخاري
عنوان همايش: نخستين همايش راهکارهاي توسعه فرهنگ شهروندي(مجموعه مقالات شهروندي ازاصول تاعمل )
سال: 1389
مکان: شهرداري اصفهان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

7

عنوان: تاثير جمع گرايي/ فردگرايي برادراک گفتارشهروندان ازيکديگر
نويسنده‌ها: سيدحميدآتش پور ، احسان کاظمي
عنوان همايش: نخستين همايش راهکارهاي توسعه فرهنگ شهروندي(مجموعه مقالات شهروندي ازاصول تاعمل )
سال: 1389
مکان: شهرداري اصفهان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

8

عنوان: اعتياد(سوال هاي بسيار،پاسخ هاي اندک )
نويسنده‌ها: سيدحميدآتش پور
عنوان همايش: همايش ملي حرکت ملي فرهنگي اصلاح الگوي مصرف
سال: 1388
مکان: دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

9

عنوان: رابطه مؤلفه اي سبک رهبري تحول گرا با عملکرد شغلي،رفتارهاي مدني- سازماني و تعهد عاطفي
نويسنده‌ها: دکتر محسن گل پرور،نفيسه وکيلي،دکتر حميد آتش پور
عنوان همايش: اولين همايش ملي يافته هاي نوين درروانشناسي
سال: 1388
مکان: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

10

عنوان: ارائه واجراي مدل آسيب شناسي 4p
نويسنده‌ها: دکترسيدحميدآتش پورٰ دکتراصغرآقايي ٰ سيدمهردادحسيني، سيدپيمان رحيمي نژاد
 فريماه افشارزاده ، مريم لولاکي
عنوان همايش: اولين همايش يافته هاي نوين درروانشناسي
سال: 1388
مکان: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

11

عنوان: بررسي فرايند تصميم گيري درسازمان هاي موفق وناموفق
نويسنده‌ها: دکترسيدحميدآتش پور، سيدمحمد رضا صمصام شريعت
عنوان همايش: اولين کنفرانس مديريت اجرايي
سال: 1388
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

12

عنوان: نقش شهروندان درجامعه مدني
نويسنده‌ها: سيدحميدآتش پور، اصغرآقايي
عنوان همايش: اصفهان ، فرهنگ ، شهرسالم
سال: 1388
مکان: اصفهان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

13

عنوان: ارائه مدلي عملياتي - کاربردي درطراحي آموزش فرهنگ شهروندي
نويسنده‌ها: سيدحميدآتش پور، ليلا لندي ، زهره سعادتمند
عنوان همايش: اصفهان ، فرهنگ ، شهرسالم
سال: 1388
مکان: دانشگاه آزاداسلامي واحدخوراسگان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

14

عنوان:
نويسنده‌ها: احسان کاظمي- سيّد حميد آتش پور
عنوان همايش: سومين کنفرانس بين المللي تجارت الکترونيک با رويکرد به کشورهاي در حال توسعه
سال: 1387
مکان: اصفهان
نوع: سخنراني

Title: A Study of the Consumers Attitude toward Internet Advertising
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

15

عنوان:
نويسنده‌ها: سيد حميد آتش پور
عنوان همايش:
سال: 2008
مکان: برلين -آلمان
نوع: سخنراني

Title: Introducing a model for decision making process in organizations
Authors:
Conference title: International journal of Psychology

 

 

 

 

 

 

16

عنوان:
نويسنده‌ها: سيد حميد آتش پور- نسرين سلحشوري- محمدرضا صمصام شريعت- حسين سماواتيان
عنوان همايش:
سال: 2008
مکان: آلمان - برلين
نوع: سخنراني

Title: Investigating hackers personality characteristics
Authors:
Conference title: International journal of Psychology

 

 

 

 

 

 

17

عنوان:
نويسنده‌ها: اصغر آقايي - سيد حميد آتش پور- شيهين خياطان –
عنوان همايش:
سال: 2008
مکان: آلمان - برلين
نوع: سخنراني

Title: The effect of group cognitive behavioral training on self- esteem and mental health in infertile women
Authors:
Conference title: International journal of Psychology

 

 

 

 

 

 

18

عنوان:
نويسنده‌ها: ايران مهديزادگان- سيد حميد آتش پور
عنوان همايش:
سال: 2008
مکان: آلمان -برلين
نوع: سخنراني

Title: The study of relationship between couple privacy and marriage successes
Authors:
Conference title: International journal of Psychology

 

 

 

 

 

 

19

عنوان: تأثير خوشبيني و پنج عامل عمده شخصيت بر استرس و عملکرد شغلي
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- کبرا کنعاني- دلارام بلوچي- سيّد پيمان رحيمي نژاد
عنوان همايش: اولين کنگره دوسالانه روانشناسي صنعتي و سازماني
سال: 1387
مکان: اصفهان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

20

عنوان: فضاي شخصي و خلوت جويي در فضاي شهري
نويسنده‌ها: مرضيه خضريان-سيد حميد آتش پور- منيره باقري-شهين عسگري
عنوان همايش: شهر سالم
سال: 1387
مکان: شهرداري شاهين شهر
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

21

عنوان: نقش فنگ شويي در طراحي يک شهر سالم
نويسنده‌ها: سعيد آزادي- مرضيه محمدي فارساني-سيد حميد آتش پور
عنوان همايش: شهر سالم
سال: 1387
مکان: شهرداري شاهين شهر
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

22

عنوان: استرس هاي محيطي و شهر سالم
نويسنده‌ها: کبري کنعاني- سيد حميد آتش پور- غزاله چهرازي- رضوان خليفه اي
عنوان همايش: شهر سالم
سال: 1387
مکان: شهرداري شاهين شهر
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

23

عنوان: روانشناسي در معماري فضاهاي آموزشي شهر سالم
نويسنده‌ها: مهردادحسيني- سيد حميد آتش پور- اصغر آقايي
عنوان همايش: شهر سالم
سال: 1387
مکان: شهرداري شاهين شهر
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

24

عنوان: تأثير معماري بر رفتار شهروندان
نويسنده‌ها: سيد حميد آتش پور- بنت الهدي کبيرزاده- مهرناز ميردامادي- آمنه آزاد
عنوان همايش: شهر سالم
سال: 1387
مکان: شهرداري شاهين شهر
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

25

عنوان: تغيير رفتار براي حفظ محيط و شهر سالم
نويسنده‌ها: سيد حميد آتش پور-سهيلا ساجدي-منوچهر کامکار
عنوان همايش: شهر سالم
سال: 1387
مکان: شهرداري شاهين شهر
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

26

عنوان: روسپيگري: علل و شيوه هاي پيشگيري و مبارزه با آن
نويسنده‌ها: نسرين سلحشوري- الهام پورحميدي- سيد حميد آتش پور
عنوان همايش: بزه ديدگان و بزه کاران
سال: 1387
مکان: دانشگاه آزاد خوراسگان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

27

عنوان: پيشگيري هاي سه گانه در مقابله با بزه کاري
نويسنده‌ها: سهيلا ساجدي- سيد حميد آتش پور- سعيده لندران اصفهاني
عنوان همايش: بزه ديدگان و بزه کاران
سال: 1387
مکان: دانشگاه آزاد خوراسگان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

28

عنوان: رابطه هوش هيجاني با موفقيت ورزشي درورزشکاران حرفه اي ونيمه حرفه اي
نويسنده‌ها: اصغرآقايي ، ابوالقاسم نوري، غلامرضا شريفي ، سيد حميد آتش پور فاطمه حق نگهدار
عنوان همايش: اولين همايش بين المللي علمي - ورزشي دانشگاههاي جهان اسلام
سال: 1386
مکان: تهران - ايران
نوع: پوستر
حاصلِ: پايان‌نامه

Title: The relationship between Emotional Intelligence and Sport Succcess in Professional and Semi-Professional
Authors: Asghar aghaei(Ph.D) , Abolghasem Noori(Ph.D),Gholamreza Sharifi(Ph.D),Hamid Atashpour(Ph.D), Fatemeh Haghnegahdar(M.A)
Abstract
Conference title: First International Islamic World Science and Sport Conference
Place: Tehran IRAN

 

 

 

 

 

 

29

عنوان: تناسب شغل و شاغل
نويسنده‌ها: نرگس سلک- شهلا صادقي- سيّد حميد آتش پور
عنوان همايش: همايش نقش و جايگاه روانشناسي در ساير علوم
سال: 1386
مکان: اصفهان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

30

عنوان: رابطه بين شيوه هاي اعمال نفوذ و هوش سياسي مديران و سرپرستان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
نويسنده‌ها: سعيده لندران اصفهاني- سيّد حميد آتش پور- محمدعلي نادي- ندا محمدي
عنوان همايش: همايش نقش و جايگاه روانشناسي در ساير علوم
سال: 1386
مکان: اصفهان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

31

عنوان: استخراج الگوي آسيب شناسي سازمان از ديد سرپرستان و مديران
نويسنده‌ها: زهرا اصلان- سيّد حميد آتش پور- سونا پديدار
عنوان همايش: همايش نقش و جايگاه روانشناسي در ساير علوم
سال: 1386
مکان: اصفهان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

32

عنوان: مقايسه ويژگي هاي شخصيتي افراد مبتلا به سندرم قلب شکسته، حمله قلبي و افراد سالم
نويسنده‌ها: دلارام بلوچي- سيّد حميد آتش پور- منوچهر کامکار
عنوان همايش: همايش نقش و جايگاه روانشناسي در ساير علوم
سال: 1386
مکان: اصفهان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

33

عنوان: بيماري هاي سايکوسوماتيک و جو سازماني
نويسنده‌ها: ايلناز سجاديان- سيّد حميد آتش پور- مريم فرشيد پور
عنوان همايش: همايش نقش و جايگاه روانشناسي در ساير علوم
سال: 1386
مکان: اصفهان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

34

عنوان: رابطه بين شاخص هاي سازمان هاي بيمار و مؤلفه هاي ريسک پذيري و مسئوليت پذيري
نويسنده‌ها: شهلا صادقي- سيّد رضا آتش پور- سيّد حميد آتش پور
عنوان همايش: همايش نقش و جايگاه روانشناسي در ساير علوم
سال: 1386
مکان: اصفهان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

35

عنوان: آسيب شناسي مؤسسات فرهنگي و کارکرد مؤسسات در مقابل تهاجم فرهنگي
نويسنده‌ها: سيدحميدآتش پور،اصغرآقايي ،زينب فولادگر
عنوان همايش: همايش ملي جايگاه مؤسسات فرهنگي و هنري در توسعه فرهنگي
سال: 1386
مکان: اداره کل ارشاد اسلامي استان اصفهان ودانشگاه آزاداسلامي واحدخوراسگان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

36

عنوان:
نويسنده‌ها: احسان کاظمي- سيّد حميد آتش پور
عنوان همايش: نخستين همايش جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات
سال: 1385
مکان: اصفهان- هتل آسمان
نوع: سخنراني

Title: A Study of the Consumers Attitude toward Internet Advertising
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

37

عنوان:
نويسنده‌ها:
عنوان همايش:
سال: 2006
نوع: سخنراني

Title: A study of the personality traits of internet users visiting cybercafés
Authors: s.h.Atashpour. G.A.Zavari. e.Kazemi
Conference title: 26th international congress of AP Psychology
Place: Athens-Greece

 

 

 

 

 

 

38

عنوان:
نويسنده‌ها:
عنوان همايش:
سال: 2006
نوع: سخنراني

Title: A study of the relation between the demography characteristics of net users and their attitude to E-trade and the effect of net advertising
Authors: G.A.Zavari. s.h.Atashpour. e.Kazemi
Conference title: 26th international congress of AP Psychology
Place: Athens-Greece

 

 

 

 

 

 

39

عنوان:
نويسنده‌ها:
عنوان همايش:
سال: 2006
نوع: سخنراني

Title: Comparision of factors related to life expectancy in 20-26 old residents of isfahan
Authors: s.h.Atashpour.    m.Rooholamin.    e.Kazemi
Conference title: 26th international congress of AP Psychology
Place: Athens-Greece

 

 

 

 

 

 

40

عنوان:
نويسنده‌ها:
عنوان همايش:
سال: 2006
نوع: سخنراني

Title: Determine the rate of occupational stress and mental health of employees before and after privatization in isfahan petrochemical company
Authors: A.Aghaei. A.mahdad. H.Atashpour. R.Hasanzadeh
Conference title: 26th international congress of AP Psychology
Place: Athens -Greece

 

 

 

 

 

 

41

عنوان:
نويسنده‌ها:
عنوان همايش:
سال: 2006
نوع: سخنراني

Title: The Effect of Cognitive Behavior Therapy On Change Addictts Attitude On Drug 
Abuse (Intravenous, Inhalation, And Oraldrug Abuser)
Authors: Sayed-Hamid Atashpour. Asghar Aghaei- Reza Moghaddas
Conference title: 2 nd Asia pacific Institute of Addictions
Place: Singapor

 

 

 

 

 

 

42

عنوان: رابطه بين سلامت عمومي ورضايت شغلي کارکنان نيروگاه آذربايجان شرقي (1382)
نويسنده‌ها: علي شريفي ، پرويزسرندي ، همايون مهين ، سيدحميدآتش پور
عنوان همايش: همايش ملي روانشناسي وجامعه
سال: 1385
مکان: أانشگاه آزاد رودهن
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

43

عنوان: روانشناسي تروريسم و شخصيت هاي متعصب
نويسنده‌ها: ندا شرافت- سيد حميد آتش پور- سعيده لندران اصفهاني
عنوان همايش: مجموعه مقالات هفته پژوهش گروه روانشناسي صنعتي و سازماني
سال: 1385
مکان: اصفهان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

44

عنوان: رابطه سبک هاي تصميم گيري و سبک هاي تفکر در مديران
نويسنده‌ها: فاطمه جبار طيبي- سيد حميد آتش پور
عنوان همايش: مجموعه مقالات هفته پژوهش گروه روانشناسي صنعتي و سازماني
سال: 1385
مکان: اصفهان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

45

عنوان: رابطه بين شيوه هاي اعمال نفوذ مديران و تعهد سازماني در کارکنان(از ديد مديران و کارکنان
نويسنده‌ها: سيد حميد آتش پور- شهلا صادقي- ليدا ميرزا خاني
عنوان همايش: مجموعه مقالات هفته پژوهش گروه روانشناسي صنعتي و سازماني
سال: 1385
مکان: اصفهان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

46

عنوان: رابطه بين سبک رهبري (رابطه گرا- وظيفه گرا) و سبک هاي تصميم گيري در مديران
نويسنده‌ها: شهلا صادقي- سيد حميد آتش پور
عنوان همايش: مجموعه مقالات هفته پژوهش گروه روانشناسي صنعتي و سازماني
سال: 1385
مکان: اصفهان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

47

عنوان: رابطه بين سبک رهبري (رابطه گرا- وظيفه گرا) و سبک هاي تفکر در مديران
نويسنده‌ها: نرگس سلک- سيّد حميد آتش پور
عنوان همايش: چهارمين کنفرانس بين المللي مديريت
سال: 1385
مکان: تهران
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

48

عنوان: بررسي تأثير الگوهاي تشويقي موجود بر کارآيي کارکنان در شرکت گلدارو و ارائه راهکارهاي مناسب جهت بهبود آن
نويسنده‌ها: دلارام بلوچي- سيّد حميد آتش پور- زهره اديب فر
عنوان همايش: کنگره سراسري بزه ديدگان دنياي کار
سال: 1385
مکان: اصفهان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

49

عنوان: حوادث شغلي علت يا معلول؟
نويسنده‌ها: شهلا صادقي- سيّد حميد آتش پور- نرگس سلک
عنوان همايش: کنگره سراسري بزه ديدگان دنياي کار
سال: 1385
مکان: اصفهان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

50

عنوان: مقايسه شيوه هاي رفتار درماني با دارو درماني در کاهش علائم وسواس فکري و علمي و ميزان بهبودي مراجعه کنندگان به مراکز درماني شهرستان اصفهان
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور
عنوان همايش: دومين کنگره انجمن روانشناسي ايران
سال: 1385
مکان: تهران
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

51

عنوان: کارآفريني و توسعه
نويسنده‌ها: سيد حميد آتش پور- احسان کاظمي
عنوان همايش: مجموعه مقالات هفته پژوهش گروه روانشناسي صنعتي و سازماني
سال: 1385
مکان: دانشگاه خوراسگان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

52

عنوان: الگوي الگوها: فرآيند تغيير در ساختار اجتماعي و تفکر بشري
نويسنده‌ها: سيد حميد آتش پور
عنوان همايش: مجموعه مقالات هفته پژوهش گروه روانشناسي صنعتي و سازماني
سال: 1385
مکان: دانشگاه خوراسگان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

53

عنوان: نقش روانشناسي ترافيک در رشد فرهنگ ترافيک
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- سيّد پيمان رحيمي نژاد
عنوان همايش: همايش ملي ترافيک شهري (معضلات- راهکارها)
سال: 1385
مکان: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

54

عنوان: نگرش رانندگان تاکسي شهر اصفهان نسبت به رانندگي ايمن
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- محمدعلي نادي- سيّد پيمان رحيمي نژاد
عنوان همايش: همايش ملي ترافيک شهري (معضلات- راهکارها)
سال: 1385
مکان: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

55

عنوان: مقايسه سبک زندگي، 
سلامت رواني و شادکامي دبيران زن دوره متوسطه و زنان خانه دار
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- 
اعظم نوربخش- سيّد پيمان رحيمي نژاد
عنوان همايش: اولين همايش ملي تفريح و شادماني
سال: 1385
مکان: سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

56

عنوان: مقايسه شيوه هاي رفتار درماني با دارو درماني در کاهش علائم وسواس فکري و علمي و ميزان بهبودي مراجعه کنندگان به مراکز درماني شهرستان اصفهان
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور
عنوان همايش: دومين کنگره انجمن روانشناسي ايران
سال: 1385
مکان: تهران- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

57

عنوان: تأثير خانواده درماني معتادين بر روند تعارض هاي خانواده هاي داراي عضو معتاد
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- اصغر آقايي
عنوان همايش: دومين کنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران
سال: 1385
مکان: تهران- دانشگاه شهيد بهشتي
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

58

عنوان: بررسي رابطه بين افسردگي با ميزان استفاده از اينترنت در کاربران نوجوان و جوان
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور
عنوان همايش: اولين همايش سراسري تکنولوژي. ارتباطات و بهداشت روان
سال: 1385
مکان: اصفهان- دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

59

عنوان: تعيين استرس شغلي کارکنان شرکت پتروشيمي اصفهان قبل وبعد ازخصوصي سازي
نويسنده‌ها: اصغرآقايي ، علي مهداد،سيدحميدآتش پوروراضيه حسن زاده
عنوان همايش: بيست وششمين کنگره بين المللي روانشناسي کاربردي
سال: 1385
مکان: کشوريونان (آتن)
نوع: پوستر
حاصلِ: پايان‌نامه

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

60

عنوان:
نويسنده‌ها:
عنوان همايش:
سال: 2005
نوع: سخنراني

Title: A comparision of factors related to life expectancy in 20-26 years old residents of isfaha
Authors: Roohol-Amin,Movlavi,Aghaei,Atashpour
Conference title: The XVIIth IEA World congress of epidemiology
Place: Bangkok, thailand

 

 

 

 

 

 

61

عنوان:
نويسنده‌ها:
عنوان همايش:
سال: 2005
نوع: سخنراني

Title: Epidemiology of the factores related to life expectancy in isfahan city
Authors: Roohol- amin,Shamandy,Movlavi,Aghaei,Atashpour
Conference title: The XVIIth IEA World congress of epidemiology
Place: Bangkok, thailand

 

 

 

 

 

 

62

عنوان: هابريس – شکست سازمان ها
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور
عنوان همايش: همايش يافته هاي جديد در روانشناسي صنعتي و سازماني
سال: 1384
مکان: اصفهان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

63

عنوان: مداخله ومشاوره دربحران
نويسنده‌ها: سيد حميد آتش پور، اصغرآقايي
عنوان همايش: بررسي نقش روان شناسي ، مشاوره ومددکاري اجتماعي درتامين وتوسعه امنيت رواني / اجتماعي
سال: 1384
مکان: تهران
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

64

عنوان: تاثيرمراقبه برميزان اضطراب ورزشکاران زن قبل ازاجراي مسابقات ورزشي
نويسنده‌ها: غلامرضا شريفي ، اصغرآقايي ، حميدآتش پور
عنوان همايش: اولين همايش منطقه اي روان شناسي ورزش
سال: 1384
مکان: دانشگاه آزاداسلامي واحد اهواز
نوع: سخنراني
حاصلِ: پايان‌نامه

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

65

عنوان: سيّد حميد آتش پور- احسان کاظمي
نويسنده‌ها:
عنوان همايش:
سال: 2004
نوع: سخنراني

Title: A study on relationship between demographic characteristics of the internet users and their attitudes toward the e-commerce and effectiveness of advertisement in the internet
Authors: hamid atashpour,ehsan kazemi
Conference title: Fifth international conference on operations and quantitative management (ICOQM-V)
Place: Seol, s. korea

 

 

 

 

 

 

66

عنوان: خودکشي، بررسي علل خانوادگي، جامعيتي در هم تنيده
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- مريم لولاکي- فريماه افشارزاده
عنوان همايش: نخستين کنگره سراسري آسيب شناسي خانواده
سال: 1383
مکان: تهران
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

67

عنوان: اهميت پژوهش و برنامه ريزي پژوهشي مالي و بازاريابي
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور
عنوان همايش: هفتمين هفته پژوهش
سال: 1383
مکان: دانشگاه آزاد خوراسگان
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title:

 

 

 

 

 

 

68

عنوان: طرح آموزشي براي افزايش مقاومت نوجوانان معتاد بزه ديده در سطح پيشگيري ثانويه در زندان ها
نويسنده‌ها: سيّد حميد آتش پور- اصغر آقايي- احسان کاظمي
عنوان همايش: دومين همايش نقدي بر راهکارهاي علمي و کاربردي رهايي از اعتياد
سال: 1383
مکان: تهران
نوع: سخنراني

Title:
Authors:
Conference title: