/
/
دکتر اضغر آقایی
 

دکتر اصغر آقایی 

 

مقاله‌ها کتاب‌ها

همایش‌ها مدارک تحصیلی

برتری‌ها، جوایز و نشان‌ها تجارب حرفه‌ای

طرح‌های پژوهشی ارتقاء مهارت‌ها

سرپرستی پایان‌نامه‌ها 

مقاله‌ها

- کبراکنعانی ، اصغرآقایی ومحمدرضا عابدی .مقایسه ویژگی های شخصیتی عاملان تصادف رانندگی با رانندگان بدون سابقه تصادففصلنامه یافته های نودر روان شناسی ،سال هفتم ، شماره 21، زمستان 1390.

Asghar Aghaei Jeshvaghani , Gholamreza Manshaei , Kamiyar Motamediyan Dehkordi -

, Hossein Vasefpour,2012 .The comparison of sensation seeking among musicians, visual, and dramatic artists, Procedia - Social and Behavioral Sciences 46 ( 2012 ) 3320 – 3323

Available online at www.sciencedirect.com

- Fershteh Afsar    , Asghar Aghaei   Aboulghasem Nouri   , Maryam Almasi .A comparison of the psychological characteristics of adolescence and drawing its profile according to specialists and parents in Isfahan City (Iran). Procedia - Social and Behavioral Sciences 46 ( 2012 ) 2232 – 2236  

.- Asghar Aghaei , Fereshteh Afsar , Aboulghasem Nouri .A comparison of the psychological characteristics of adolescence and drawing its profile according to parents and adolescents in Isfahan City (Iran). Procedia - Social and Behavioral Sciences 46 ( 2012 ) 2193 – 2197 Available online at www.sciencedirect.com

- Leila Esmaeili , Asghar Aghaei , Mohammad Reza Abedi   ,Maryam Esmaeili , Mehrdad Aghaei. The efficacy of emotional regulation on the aggression of epileptic girls (14-18) in Isfahan. Procedia - Social and Behavioral Sciences 46 (2012) 2183 – 2187

- Elahe Mohammadrezaie, Azar Gholizadeh, Asghar Aghaei, Majid Toghyani(2011). The effect of cultural capital of families on youth religious identity, Procedia - Social and Behavioral Sciences 30 (2011) 1736 – 1741.

 

 

 

 

 

- اصغر آقايي،   احمد عابدي ،  الهام محمدي(1390). بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس درجه بندي فرم والدين   SNAP-IV در دانش آموزان دوره ابتدايي شهر اصفهان. مجله پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري 1(1).پاییزوزمستان 1390.

-اصغرآقایی، داریوش جلالی، ریحانه حسن زاده، زهرا اصلان.(1390). پیش بینی ابهام نقش ، تعارض نقش ، فرسودگی شغلی وابعاد چهارگانه سرریزشدگی استرس مشاوران مراکزمشاوره شهراصفهان براساس ویژگی های جمعیت شناختی آنان. فصلنامه یافته های نو در روان شناسی.سال ششم شماره 20.

- نعیمه امین نیا، اصغرآقایی، حسین مولوی ،محمدرضا نجفی(1390)تاثیر درمان شناختی گروهی برنشانه های بی خوابی درزنان مبتلا به بی خوابی مزمن ، فصلنامه دانش وپژوهش در روان شناسی کاربردی ،12(2) پیاپی 44. )

 

 -سلیمه جلالی ، مژگان کاراحمدی ، حسین مولوی ، اصغرآقایی (1390).تاثیربازی درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری برترس اجتماعی کودکان.فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری ،9(2).

-لیلا اسماعیلی ، اصغرآقایی ، محمدرضا عابدی ومریم اسماعیلی (1390)اثربخشی آموزش تنظیم هیجان برسلامت روان کودکان مصروع.فصلنامه اندیشه ورفتارواحدرودهن،دوره پنجم ،شماره 20.

 

- تاثیرآموزش ایمن سازی درمقابل استرس برسلامت عمومی بیماران دیابتی، فصلنامه روان شناسی کاربردی،دوره چهارم ، شماره 16.زمستان 1389

تاثیربازی درمانی گروهی برهراس خاص کودکان 5تا11ساله دانش وپژوهش درروانشناسی کاربردی. ۱۳۸۹ -

مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری، فلوکستین و هایپیران در درمان افسردگی زنان تحقیقات علوم رفتاری. ۱۳۸۸ -

• Occupational Stress and Mental Health of Employees of a Petrochemical Company before and after Privatization .The International Journal of Occupational and Environmental Medicine. ۱۳۸۹

اثربخشی ومقایسه گروه درمانی شناختی به شیوه منطقی /عاطفی / رفتاری وروش هومیوپاتی براختلال افسردگی زنان دانش وپژوهش درروانشناسی. ۱۳۸۸

ساخت واعتباریابی پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ) پژوهشهای روان شناختی. ۱۳۸۸

سازمان خواب ، سازمان بیدار ماهنامه فولاد. ۱۳۸۸

قوانین توانگری سازمانی فولاد. ۱۳۸۸

مقایسه عملکرد اجرایی دربیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا وافسردگی اساسی بدون روان پریشی وافراد بهنجار فصلنامه یافته های نو در روان شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. ۱۳۸۸

مقایسه کیفیت زندگی زنان مطلقه وغیرمطلقه ورابطه آن با ویژگی های جمعیت شناختی درشهرشیراز دانش وپژوهش در روان شناسی. ۱۳۸۸

• The Effect of Total Quality Management (TQM)Training on Organization Culture and Behavioral Patterns of Telecommunication and Employees in Chaharmahal Bakhtyari Province مجله بین المللی انجمن روانشناسی ایران. ۱۳۸۷

ارزشیابی توصیفی با نظام سنتی براساس جوکلاس ، ویژگیهای عاطفی ومیزان خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی دانش وپژوهش درعلوم تربیتی. ۱۳۸۶

پست مدرنیسم وخانواده(پاسخی دینی به مسائل خانواده وطلاق) روزنامه جام جم. ۱۳۸۶

پیوند دو سویه ی خودپنداره و عزت نفس بیماران با انتظار و رضایت آنها از دست دندان کامل مجله دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز. ۱۳۸۶

تاثیرآموزش گروهی شناختی - رفتاری براسترس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس دانش وپژوهش در روانشناسی. ۱۳۸۶

تاثیرآموزش مدیریت کیفیت فراگیربرفرهنگ سازمانی والگوهای رفتاری کارکنان شرکت مخابرات استان جهارمحال وبختیاری دانش وپژوهش درعلوم تربیتی. ۱۳۸۵

تاثیرارائه آموزش های روانی - اجتماعی توسط همیاران سلامت روان برافسردگی زنان روانشناسی کاربردی. ۱۳۸۶

• Contemporary Research On Creativity and Creatology In Iran شخصیت خلاق -کشورلتونی. ۱۳۸۶

• . مقایسه عوامل مرتبط با امید به زندگی درافراد 20 تا 60 ساله شهراصفهان فصلنامه دانش وپژوهش درروانشناسی. ۱۳۸۵

بررسی ومقایسه میزان خشونت تجربه شده دربین همسران افراد معتاد وغیرمعتاد فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات زنان. ۱۳۸۵

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کاهش فشار روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و عادی پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. ۱۳۸۵

تاثیریک دوره فعالیت هوازی برمیزان اختلالات خلقی دانش آموزان فصلنامه دانش وپژوهش درروانشناسی. ۱۳۸۵

مقایسه سه شیوه دارودرمانی ،شناخت درمانی ورفتاردرمانی درکاهش افسردگی نوجوانان فصلنامه دانش وپژوهش درروانشناسی. ۱۳۸۵

مقایسه ویژگی های شخصیتی هنرمندان با افراد عادی شخصیت خلاق - کشورلتونی. ۱۳۸۵

تاثیرآموزش گروهی شناختی / رفتاری براسترس شغلی کارکنان شرکت مخابرات استان چهارمحال وبختیاری دوفصلنامه تحقیقات علوم رفتاری. ۱۳۸۴

رابطه شوخ طبعی با سلامت روان در افراد 20- 60 سال شهر اصفهان * فصلنامه پژوهش درعلوم رفتاری. ۱۳۸۴

رابطه هوش هیجانی ومولفه های آن با پیشرفت گرایی شغلی دربین کارگران کارخانجات وصنایع فصلنامه دانش وپژوهش درروانشناسی. ۱۳۸۴

مقایسه استرس شغلی وسلامت روان کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان قبل وبعد ازخصوصی سازی فصلنامه دانش وپژوهش درروانشناسی. ۱۳۸۴

یادگیری الکترونیکی : اندیشه ها ،زمینه ها وآسیب شناسی آن فصلنامه آموزه. ۱۳۸۴

آسیب شناسی تغییرات فرهنگی پیوند. ۱۳۸۳

رابطه بین رضایت زناشویی والدین وبروزاختلالات دختران فصلنامه مطالعات زنان. ۱۳۸۳

مقایسه سبک زندگی ورضایت زناشویی هنرمندان وافرادعادی ۱۳۸۳

مقایسه ویژگی های شخصیتی هنرمندان وافراد عادی فصلنامه دانش وپژوهش در روانشناسی. ۱۳۸۳

اعتبار یابی و تعیین رابطه مجموعه آزمون های استعداد عمومی ( GATB ) با عملکرد شغلی کارکنان شرکت دی . ام . تی ( D.M.T ) اصفهان فصلنامه چشم انداز مدیریت. ۱۳۸۲

تاثیرآموزش ابرازوجودبررفتارخودابرازی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان نایین دانش وپژوهش درروانشناسی. ۱۳۸۲

محیط های ساخت انسان وانسان های ساخت محیط(رابطه معماری وطراحی شهری بارفتارهای اجتماعی ) * ساخت وساز (ماهنامه بین المللی عمران، معماری وشهرسازی )با همکاری دانشگاه های آکسفورد،بروکس ومتروپولیتن. ۱۳۸۲

رواندرمانی اختلالات وابسته به اعتیاد فصلنامة تازه های رواندرمانی. ۱۳۸۱

طراحی وتوسعة شغلی مجلة فولاد. ۱۳۸۱

مقایسه اختلالات روانشناختی وراهبردهای مقابله با فشارروانی درزنان ناباروروبارور دانش وپژوهش. ۱۳۸۱

• A Comparative Study of the Psychological Characteristic of Epileptic and Normal Children Brain & Development:Official Journal of the Japanese Sociaty of Child Neurology. ۱۳۸۱

آموزش پیشگیری ازاعتیاد ۱۳۸۰

ازدواج های آسیب زا مجله یاس،دانشگاه صنعتی اصفهان. ۱۳۸۰

بررسی اثر بخشی شیوه های اصلاح رفتار درکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر 15-12 ساله نایین فصلنامه دانش وپژوهش. ۱۳۸۰

بررسی ومقایسة عوامل مؤثر در سیگار کشیدن وگرایش به آن در دانش آموزان متوسطة شهر اصفهان از دیدگاه دانش آموزان ،معلمان ووالدین فصلنامه آموزه. ۱۳۸۰

چگونه شاد زندگی کنیم مجلة سراب. ۱۳۸۰

مدلی عملیاتی برای مطالعه استرس فصلنامه اصول بهداشت روانی. ۱۳۸۰

مقایسه میزان سازگاری روان شناختی درمراجعین به مرکز پیشگیری از طلاق بهزیستی استان اصفهان وزوج های عادی فصلنامه دانش وپژوهش. ۱۳۸۰

بررسی ابعاد روانشناختی صرع کودکان فصلنامه دانش وپژوهش. ۱۳۷۹

 

 

کتاب‌ها

مشاوره آسیب زا .نشرقطره .1390

آموزش نیروی انسانی درسازمانها دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان(اصفهان). ۱۳۸۸

توسعه رهبری درونی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان. ۱۳۸۸

استراتژی های مدیریت اثربخش انتشارات ارکان دانش. ۱۳۸۶

روانشناسی موفق زیستن انتشارات محبان. ۱۳۸۴

مؤلفه های رفتاری سازمان-مدیریت وکارکنان انتشارات رعنا. ۱۳۸۴

آموزش مهارت های ارتقاء بهداشت روانی سازمان آموزش وپرورش اصفهان. ۱۳۸۳

اعتماد به نفس وخودباوری معاونت دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان. ۱۳۸۳

روانشناسی اعتیاد(سبب شناسی ودرمان) انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. ۱۳۸۲

روش های پرورش رهبری درونی معاونت دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان. ۱۳۸۲

استرس وبهداشت روانی پردژ اصفهان. ۱۳۸۰

همایش‌ها

ارایه و اجراء مدل آسیب شناسی 4اولین همایش ملی یافته های نو در روان شناسی. ۱۳۸۸

تأثیر بازی درمانی بر ترس اجتماعی کودکان 5 تا 11 سال شهر اصفهان همایش ملی مشکلات اضطرابی کودکان ونوجوانان. ۱۳۸۸

تأثیر رژیم غذایی داگلاس و امگا-3 بر اختلال بیش فعالی/ نقص توجه (پوستربرگزیده کنگره) نهمین کنگره اعصاب کودکان ایران. ۱۳۸۸

مقایسه دیدگاه معلمان ، دانش آموزان و والدین آنها درباره عوامل اضطر اب زای مدرسه همایش ملی مشکلات اضطرابی کودکان ونوجوانان. ۱۳۸۸

مقایسه رفتارهای پرخطردرمبتلایان به اختلالات دوقطبی وشخصیت مرزی ومبتلایان به هردو اختلال سومین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر. ۱۳۸۸

مقایسه عملکرد اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا وافسردگی بدون روان پریشی و افراد بهنجار اولین همایش ملی یافته های نو در روان شناسی. ۱۳۸۸

نقش شهروندان درجامعه مدنی اصفهان ، فرهنگ ، شهرسالم. ۱۳۸۸

آسیب شناسی خانواده های ایرانی براساس مدل خود تحلیلی تعاملی سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده. ۱۳۸۷

تاثیرآموزش گروهی رفتاری / شناختی برعزت نفس وسلامت روان زنان نابارور بیست ونهمین کنگره بین المللی روانشناسی. ۱۳۸۷

رابطه یائسگی با سلامت روان وسبک زندگی وتاثیرآن برروابط درون خانواده سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده. ۱۳۸۷

روانشناسی درمعماری فضاهای آموزشی شهرسالم اولین همایش شهرسالم. ۱۳۸۷

مقایسه مدیران شرکت های صنعتی وآموزشگاهی - دانشگاهی با استفاده ازنظریه هالند ومدل پنج عاملی اولین کنگره دوسالانه روانشناسی صنعتی وسازمانی. ۱۳۸۷

نیمرخ روانی رانندگان با تصادفات شدید با استفاده ازتست شخصیتی نئو XXIX International Congress of Psychology. ۱۳۸۷

آسیب شناسی مؤسسات فرهنگی و کارکرد مؤسسات در مقابل تهاجم فرهنگی همایش ملی جایگاه مؤسسات فرهنگی و هنری در توسعه فرهنگی. ۱۳۸۶

تاثیریک دوره تمرین هوازی برمیزان اختلال استرس پس ازسانحه ( PTSD ) دانش آموزان دختر15تا18سال شهرستان بم اولین همایش بین المللی علمی - ورزشی دانشگاههای جهان اسلام. ۱۳۸۶

رابطه هوش هیجانی با موفقیت ورزشی درورزشکاران حرفه ای ونیمه حرفه ای اولین همایش بین المللی علمی - ورزشی دانشگاههای جهان اسلام. ۱۳۸۶

• The Relation Between Creativity Streaa,Stressors and Coping Strategies In College Student Islamic Azad University Khorasgan XII th International Creativity Conference Creativity As a Feature Of a Personality. ۱۳۸۶

ارتباط عوامل روانشناختی باسلامت وبیماری پریودونشیوم ششمین همایش بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران. ۱۳۸۵

تآثیرآموزش مدیریت کیفیت برفرهنگ سازمانی والگوهای رفتاری کارکنان شرکت مخابرات استان چهارمحال وبختیاری بیست وششمین کنگره بین المللی روانشناسی کاربردی. ۱۳۸۵

تاثیرخانواده درمانی معتادین برروندتعارض های خانواده های دارای عضومعتاد دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده درایران. ۱۳۸۵

تاثیرفعالیت بدنی برنشاط واختلالات خلقی اولین همایش ملی تفریح وشادمانی. ۱۳۸۵

تعیین استرس شغلی کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان قبل وبعد ازخصوصی سازی بیست وششمین کنگره بین المللی روانشناسی کاربردی. ۱۳۸۵

رابطه بین عدالت سازمانی با ارتباطات سازمانی و رضایت شغلی همایش سراسری بزه دیدگان دنیای کار. ۱۳۸۵

رابطه بین ناخشنودی شغلی ورفتارهای ضدتولید بیست وششمین کنگره بین المللی روانشناسی کاربردی. ۱۳۸۵

زیرساخت های موانع رشد علمی ایران وراه حل های آن نخستین کنگره بین المللی جنبش نرم افزاری. ۱۳۸۵

مقایسه دیدگاه افراد راننده وغیرراننده درمورد تاثیر ترافیک بربهداشت جسمانی وروانی همایش ملی ترافیک ( معضلات راهکارها). ۱۳۸۵

تاثیرمراقبه برمیزان اضطراب ورزشکاران زن قبل ازاجرای مسابقات ورزشی اولین همایش منطقه ای روان شناسی ورزش. ۱۳۸۴

مداخله ومشاوره دربحران بررسی نقش روان شناسی ، مشاوره ومددکاری اجتماعی درتامین وتوسعه امنیت روانی / اجتماعی. ۱۳۸۴

مقایسه فرسودگی شغلی پزشکان جراح عمومی ومتخصصان داخلی هفدهمین کنگره جهانی همه گیرشناسی دربهداشت. ۱۳۸۴

مقایسه ویژگی های شخصیتی هنرمندان وافرادعادی کنگره بین المللی زیبایی شناسی ،خلاقیت وروانشناسی هنر. ۱۳۸۴

همه گیرشناسی امید به زندگی درافرادبزرگسال شهراصفهان هفدهمین کنگره جهانی همه گیرشناسی دربهداشت. ۱۳۸۴

ارزیابی تاثیراستفاده ازاینترنت بررشدوانزوای اجتماعی کاربران هفتمین کنفرانس اروپایی ارزیابی روانشناختی. ۱۳۸۳

ارزیابی سبک های تفکرکاربران اینترنت هفتمین کنفرانس اروپایی ارزیابی روانشناختی. ۱۳۸۳

تأثیر آموزش گروهی به شیوة شناختی /رفتاری برروابط زناشویی مراجعین به کلینیک مشاوره نخستین کنگره سراسری آسیب شناختی خانواده درایران. ۱۳۸۳

تآثیرآموزش پیشگیری اولیه درگرایش به اعتیاد اولین کنگره آسیایی /اقیانوسیه اعتیاد(سنگاپور). ۱۳۸۳

تاثیرآموزش گروهی شناختی / رفتاری براسترس شغلی کارکنان شرکت مخابرات استان چهارمحال وبختیاری هفتمین کنفرانس اروپایی ارزیابی روانشناختی. ۱۳۸۳

تاثیراعتیادپدربرفرزندان اولین همایش منطقه ای نقش تربیتی پدردرخانواده. ۱۳۸۳

رابطه بین هوش هیجانی وویژگیهای جمعیت شناختی بانگرش نسبت به ازدواج وتشکیل خانواده نخستین کنگره سراسری آسیب شناختی خانواده درایران. ۱۳۸۳

رویکردسیستمی به خانواده درپزشکی خانواده دومین همایش سراسری پزشکی خانواده. ۱۳۸۳

مقایسه ویژگی های شخصیتی وجمعیت شناسی معتادان وافرادعادی اولین کنگره آسیایی /اقیانوسیه اعتیاد. ۱۳۸۳

مقایسه هوش هیجانی دانش آموزان پسردارای پدر-بدون پدر و پدردورازخانواده اولین همایش منطقه ای نقش تربیتی پدردرخانواده. ۱۳۸۳

میزان گرایش به خشونت ومهرورزی دربین نوجوانان (دانش آموزان دوره راهنمایی ) استان چهارمحال وبختیاری درسال تحصیلی 83-82 دومین همایش بین المللی روانپزشکی کودک ونوجوان. ۱۳۸۳

تآثیررواندرمانی برحملات صرعی واختلالات رفتاری کودکان مصروع هشتمین سمپوزیوم بین المللی نورولوژی کودک. ۱۳۸۲

تآثیررواندرمانی برحملات صرعی واختلالات رفتاری کودکان مصروع اولین کنگره بین المللی جامعه نوروسایکولوژی کودک مصر. ۱۳۸۲

طرح آموزشی برای افزایش مقاومت نوجوانان معتاد بزه دیده درسطح پیشگیری ثانویه درزندانها. اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان وراهکارهای پیشگیرانه. ۱۳۸۲

مقایسه میزان سازگاری روان شناختی درمراجعین به مرکز پیشگیری از طلاق بهزیستی استان اصفهان وزوج های عادی The Sixteenth World Congress of Sexology will take place in Havana between 10th and 14th March 2003. It is sponsored by the World Association for Sexology (WAS) and the World Health Organization (WHO). ۱۳۸۲

ویژگی ها ووضعیت جمعیت شناختی زنان کتک خورده استان چهارمحال وبختیاری اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان وراهکارهای پیشگیرانه. ۱۳۸۲

بد کارکردی های ارتباطی خانواده وتأثیر آن بربهداشت روان همایش خانواده و مشارکت. ۱۳۸۱

بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به ازدواج دانشجویی همایش ازدواج دانشجویی:راهکارها و چالش ها. ۱۳۸۱

تأثیر روان درمانی در کاهش حملات صرعی واختلالات روانی-رفتاری کودکان مبتلا به صرع دومین کنگرة روانشناسی بالینی ایران. ۱۳۸۱

جلوگیری ازبازگشت به مواد مخدربا برنامه های RPP همایش سراسری اعتیاد،چالشها ودرمانها. ۱۳۸۱

رابطه عزت نفس وخودپنداره درپیشگیری ازگرایش به موادمخدروسوء مصرف مواد گردهمایی مراکزفرهنگی وهنری درپیشگیری ازاعتیاد. ۱۳۸۱

روانشناسی چیست؟ روانشناس کیست؟ مجموعه سخنرانی ها وفعالیت های نهمین دوره انجمن علمی جوان. ۱۳۸۱

معماری وطراحی شهری ورابطة آن با رفتار اجتماعی همایش راه کارهای توسعة فرهنگ شهروندی. ۱۳۸۱

مقایسه ویژگی های روانشناختی کودکان مبتلا به صرع وکودکان عادی نهمین کنگره بین المللی نورولوژی کودک. ۱۳۸۱

نقش ادراک وتحریف های شناختی دراختلالات روانی وساختارهای فیزیولوژیک اولین همایش بین المللی روان شناسی شناختی. ۱۳۸۰

آسیب شناسی تغییرات فرهنگی همایش بین المللی تمدن،تعلیم وتربیت وخانواده. ۱۳۷۹

فرایند ایجاد سازگاری درخانواده براساس نظریه های رفتاری ورفتاری / شناختی همایش نقش مشاوره درمدیریت خانواده. ۱۳۷۹

تأثیر ناتوانی یادگیری کودکان ونوجوانان در بروز بزهکاری همایش علمی تخصصی (زندان، مجازات یا اصلاح. ۱۳۷۸

بررسی تأثیر محرکهای اضافی در جلسه امتحان بر عملکرد دانش آموزان همایش بین المللی علمی- کاربردی بهبود کیفیت آموزش عمومی. ۱۳۷۴

تأثیر گروه همسال بر توسعة یادگیری سمپوزیوم سراسری نقش آموزش ابتدایی و جایگاه. ۱۳۷۴

مدارک تحصیلی

روانشناسی: بالینی ۱۳۷۹

روانشناسی: عمومی ۱۳۷۳

روانشناسی: بالینی ۱۳۷۰

 

 

برتری‌ها، جوایز و نشان‌ها

استادنمونه منطقه چهاردانشگاه آزاداسلامی دکترعبدالله جاسبی. ۱۳۸۷

پژوهشگرنمونه گروه روانشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان دکتراحمدعلی فروغی ابری. ۱۳۸۷

عضو بین المللی داوران مقالات نشریه شخصیت خلاق کشورلتونی - ریگا پروفسور ریتا ببری رییس مرکزخلاقیت ریگا- لتونی. ۱۳۸۴

محقق نمونه دانشگاه آزاد اسلامی منطقه چهار دکترعبدالله جاسبی رییس دانشگاه آزاد اسلامی. ۱۳۸۲

-پژوهشگرنمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان 1390

تجارب حرفه‌ای

-دبیرعلمی چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک. دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان 1390

-عضوشورای نویسندگان فصلنامه یافته های نو در روان شناسی ،1390

عضویت درشورای پژوهشی دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان. ۱۳۸۹

عضو کمیته تخصصی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. ۱۳۸۹

عضوکمیته علمی " همایش ملی جایگاه مؤسسات فرهنگی و هنری در توسعه فرهنگی " اداره کل ارشاد اسلامی استان اصفهان ودانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان. ۱۳۸۶

مدیرگروه روانشاسی عمومی (کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان. ۱۳۸۵

عضوشورای هم اندیشی منطقه جهاردانشگاه آزاداسلامی دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان. ۱۳۸۵

عضوهیات تحریریه دوفصلنامه تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (مرکزتحقیقات علوم رفتاری ). ۱۳۸۴

عضوگروه علمی تخصصی رشته روانشناسی منطقه چهاردانشگاه آزاداسلامی سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی ( منطقه چهاردانشگاه آزاداسلامی). ۱۳۸۴

عضوشورای تحصیلات تکمیلی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان. ۱۳۸۴

تا کنون سردبیرفصلنامه دانش وپژوهش درروانشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان. ۱۳۸۴

عضوکمیته انتخاب استادنمونه دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان. ۱۳۸۳

عضوثابت شورای انتشارات دانشگاه دانشگاه ازاداسلامی واحدخوراسگان. ۱۳۸۳

عضوشورای تدوین طرح جامع آموزشها ومشاوره های قبل،حین وپس ازازدواج جوانان دفتراموراجتماعی وانتخابات ونماینده سازمان ملی جوانان استانداری استان اصفهان. ۱۳۸۲

عضوهیات تحریریه فصلنامه دانش وپژوهش دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان. ۱۳۸۱

عضوشورای طرح آزمایشی نظام پیشنهادات دانشگاه دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان. ۱۳۸۱

دبیرهمایش "نخستین همایش تبیین علمی بزه دیدگان وراهکارهای پیشگیرانه " دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان. ۱۳۸۱

عضوشورای مشاوره دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان. ۱۳۸۱

عضویت درشورای کتاب وکتابخانه دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان. ۱۳۸۰

دبیرهمایش "نخستین همایش سراسری ازدواج" * دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان. ۱۳۷۸

حضوردرهمایش کشوری "جوان ، آموزش ، ازدواج وزندگی موفق " دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران. ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸

عضو شورای منطقه سه سازمان نظام روانشناسی ومشاوره جمهوری اسلامی ایران اصفهان. ۱۳۸۵ - ۱۳۸۷

راهبردهای افزایش انگیزه تحصیلی دردانش آموزان دوره متوسطه شهردزفول ازدیدگاه مدیران ودبیران (داوری مقاله ) دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان (فصلنامه دانش وپژوهش درعلوم تربیتی ). ۱۳۸۶ - ۱۳۸۶

بررسی اثربخشی آموزش شناختی / رفتاری برعزت نفس دانش آموزان دخترمقطع متوسطه نیشابور (داوری مقاله ) دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان (فصلنامه دانش وپژوهش درعلوم تربیتی ). ۱۳۸۶ - ۱۳۸۶

بررسی رویای دانشجویان (داوری مقاله ) دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان (فصلنامه دانش وپژوهش درعلوم تربیتی ). ۱۳۸۶ - ۱۳۸۶

رابطه سلامت روانی ورضایتمندی اززندگی زناشویی وعملکردتحصیلی(داوری مقاله ) فصلنامه دانش وپژوهش درعلوم تربیتی - دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان. ۱۳۸۵ - ۱۳۸۵

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی معلمان با میزان کارایی آنان(داوری مقاله ) فصلنامه دانش وپژوهش درعلوم تربیتی - دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان. ۱۳۸۵ - ۱۳۸۵

بررسی اضطراب رایانه دردانشجویان اراک ورابطه آن با خودکارآمدی رایانه (داوری مقاله ) فصلنامه پژوهش درعلوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. ۱۳۸۵ - ۱۳۸۵

عضوکمیته علمی سمینارمنطقای روانشناسی وزندگی معاصر دانشگاه آزاداسلامی واحدنائین. ۱۳۸۵ - ۱۳۸۵

تاثیرمشاوره گروهی به شیوه شناختی (داوری مقاله ) دانشگاه اصفهان ( مجله پژوهش های تربیتی وروانشناختی دانشگاه اصفهان). ۱۳۸۵ - ۱۳۸۵

مقایسه وبررسی اثربخشی مشاوره حضوری (داوری مقاله ) دانشگاه اصفهان ( مجله پژوهش های تربیتی وروانشناختی دانشگاه اصفهان). ۱۳۸۵ - ۱۳۸۵

افزایش صمیمیت درازدواج (بررسی کتاب ) دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان ( شورای انتشارات ). ۱۳۸۵ - ۱۳۸۵

بررسی میزان شیوع افسردگی دربیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکزبهداشتی وخانه های بهداشت تحت پوشش مرکزبهداشت دهاقان درمقایسه با غیردیابتی ها ( داوری طرح پژوهشی) دانشگاه آزاداسلامی واحددهاقان. ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵

عضوکمیته علمی همایش ملی روان شناسی وجامعه * دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن. ۱۳۸۵ - ۱۳۸۵

عضوهیات علمی داوران "چهارمین همایش سراسری علوم انسانی وهنرباشگاه پژوهشگران جوان" دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان. ۱۳۸۴ - ۱۳۸۴

عضوشورای تحصیلات تکمیلی -گروه علوم تربیتی وروانشناسی * دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. ۱۳۸۰ - ۱۳۸۵

کارشناس برنامه های رادیویی وتلویزیونی مربوط به جوانان وخانواده سازمان صداوسیمای استان اصفهان. ۱۳۷۳ - ۱۳۸۴

تاثیرآموزش گروهی ابرازوجود برسازگاری اجتماعی دختران فراری(داوری مقاله ) دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان (فصلنامه دانش وپژوهش درروانشناسی ). ۱۳۸۳ - ۱۳۸۳

مدیرگروه روانشاسی صنعتی وسازمانی دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان. ۱۳۷۹ - ۱۳۸۴

عضوشورای انجمن اولیاءومربیان آموزش وپرورش اصفهان آموزش وپرورش استان اصفهان. ۱۳۷۴ - ۱۳۸۴  

عضوکمیتة علمی "همایش منطقه ای نقش تربیتی پدردر خانواده* دانشگاه آزاداسلامی واحدمیمه. ۱۳۸۳ - ۱۳۸۳

عضوشورای پژوهشی دانشگاه دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان. ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲

عضوکمیته اجرایی "اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان وراهکارهای پیشگیرانه " دانشگاه ازاداسلامی واحدخوراسگان. ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲

مدیراجرایی مجلة دانش وپژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. ۱۳۷۹ - ۱۳۸۲

عضوکمیتة علمی “همایش ازدواج دانشجویی:راهکارها و چالش ها“، دانشگاه صنعتی اصفهان. ۱۳۸۰ - ۱۳۸۱

عضوشورای مشاوره دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان. ۱۳۷۹ - ۱۳۸۱

عضوکمیتة علمی ونماینده دانشگاه خوراسگان“نخستین همایش سراسری علل وپیامدهای طلاق“ سازمان بهزیستی استان اصفهان،استانداری اصفهان ودانشگاه آزاداسلامی خوراسگان. ۱۳۷۹ - ۱۳۷۹

مسؤل کلینیک مشاورة آموزش وپرورش استان اصفهان آموزش وپرورش استان اصفهان. ۱۳۷۳ - ۱۳۷۵

 

 

طرح‌های پژوهشی

- پیش بینی ابهام نقش ، تعارض نقش ، فرسودگی شغلی وابعاد چهارگانه سرریزشدگی استرس مشاوران مراکزمشاوره شهراصفهان براساس ویژگی های جمعیت شناختی آنان   

تاثیرمشاوره شغلی گروهی به روش یادگیری برانگیزش پیشرفت ، انگیزش تحصیلی ، نگرانی های شغلی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان اول دبیرستان ، ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹

بررسی علل گرایش زنان ودختران شهراصفهان به آسیب های اجتماعی ۱۳۸۵

بررسی اثربخشی برنامه های اجتماع محور برتوانمندسازی محله های شهراصفهان   - ۱۳۸۸

مقایسه سه شیوة درمانی: روان درمانی شناختی رفتاری گروهی، دارو درمانی و گیاه درمانی در درمان افسردگی زنان ۱۳۸۴ - ۱۳۸۶

بررسی نوع ومیزان شیوع ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان مدارس دوره متوسطه شهرستان نجف آباد ۱۳۸۳ - ۱۳۸۴

بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در کودکان 11-6 ساله مدارس ابتدایی شهر اصفهان ۱۳۸۳ - ۱۳۸۴

بررسی میزان سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان فریدن در سال تحصیلی 83-1382. ۱۳۸۲ - ۱۳۸۴

بررسی همه گیرشناسی ،شیوع وتنوع اختلالات روانی دانش آموزان دختروپسر دوره های راهنمایی ومتوسطه شهرستان خمینی شهر ۱۳۸۰ - ۱۳۸۲

بررسی شیوع وتنوع علائم اختلالات شخصیتی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 80-79 ۱۳۷۹ - ۱۳۸۰

 

 

ارتقاء مهارت‌ها

آشنایی با فنون رفتاردرمانی

دوره ارتقاء کیفیت مدیریت

دوره برنامه ریزی والگوهای تدوین طرح درس

دوره روش تحقیق کیفی

کاربردآزمون درمشاور(1)

مقاله نویسی به زبان انگلیسی

مقاله نویسی به زبان فارسی

مهارتهای کاربردی مداخله دربحران خودکشی

 

 

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

-

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر سلامت روان دختران مصروع (18-14 ساله) شهر اصفهان ۱۳۸۹ - ۱۳۸۹

تعیین انواع ازدواج افراد متاهل شهراصفهان و مقایسه میزان رضایت زناشوئی با نوع ازدواج آنان ۱۳۸۹ - ۱۳۸۹

رابطه ابعاد خشونت آشکار و پنهان با کارکرد خانواده، سلامت روان و رضایت زناشویی زوجین شهرکرد ۱۳۸۹ - ۱۳۸۹

تاثیرآموزش شادکامی وشوخ طبعی برکیفیت زندگی زوجین مراجعه کننده به مراکزمشاوره شهراصفهان ۱۳۸۹ - ۱۳۸۹

تاثیرآموزش مهارت های ارتباطی برخودپنداره وسازگاری معلولین جسمی /حرکتی بهزیستی شهرستان نجف آباد ۱۳۸۹ - ۱۳۸۹

تاثیرآموزش نرم افزارحافظه کاری برحافظه ، عزت نفس وخودپنداره میانسالان ۱۳۸۹ - ۱۳۸۹

تاثیرات خلقی دو دستگاه موسیقی ماهور و همایون بر دانشجویان دانشگاه های شهر اصفهان ۱۳۸۹ - ۱۳۸۹

رابطه رهبری مشارکتی ،رهبری اخلاقی ،رضایت،تعهدوتناسب فرد-شغل با فرسودگی هیجانی ورفتارهای انحرافی سازمانی ۱۳۸۹ - ۱۳۸۹

مقایسه عدالت سازمانی ادراک شده ،خشنودی شغلی ورفتارهای معطوف به سازمان و معطوف به همکاران درمیان دبیران ومدیران راهنمایی شهراصفهان ۱۳۸۹ - ۱۳۸۹

مقایسه میزان مهارت های روان شناختی داوران (رشته های منتخب ) شرکت کننده درسومین دوره مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان ۱۳۸۹ - ۱۳۸۹

هنجار یابی مقیاس سنجش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر روی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان ۱۳۸۹ - ۱۳۸۹

هنجاریابی مقیاس درجه بندی SNAP-IV جهت سنجش کودکان 6تا10ساله با اختلالات نقص توجه / بیش فعالی ونافرمانی مقابله ای شهراصفهان ۱۳۸۹ - ۱۳۸۹

اثربخشی آموزش راهبردی برنامه ریزی عصبی / کلامی برمیزان سازگاری زناشویی ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸

تاثیرآموزش ایفای نقش (پسیکودرام) برتغییرمکان کنترل وعود مجدد درمعتادان بهبود یافته درمراکزبازپروری شهراصفهان ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸

رابطه سرمایه فرهنگی خانواده ها با هویت ملی ودینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸

مقایسه بخشودگی ومولفه های آن وسلامت روانی در زوجین عادی ودرشرف طلاق شهراصفهان ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸

مقایسه هیجان خواهی ، امید به زندگی ، خوش بینی وبدبینی دربین هنرمندان هنرهای نمایشی ، هنرهای تجسمی وموسیقیدانان شهرکرد ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸

اثر بخشی آموزش ایمن سازی درمقابل استرس بر سلامت عمومی بیماران دیابتی ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸

تاثیرآموزش واقعیت درمانی برمیزان امیدواری وسلامت روان ونرخ باروری زنان تخمک اهدائی ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸

تاثیرآموزش های گروهی رفتاری ، شناختی ودارودرمانی برسبک زندگی ونشانه های بیخوابی درمبتلایان به بیخوابی مزمن ۱۳۸۷ - ۱۳۸۷

تاثیربازی درمانی برعلائم اختلالات اضطرابی کودکان 5تا 11 سال شهراصفهان ۱۳۸۷ - ۱۳۸۷

تاثیرگروه درمانی برکنترل پرخاشگری ورضایت زناشویی سوء مصرف کنندگان مواد ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸

چگونگی نحوه اجرای کلاس های تابستانی ارائه راههای بهبود وکیفیت آن ازدیدگاه دبیران ودانش آموزان ۱۳۸۷ - ۱۳۸۷

رابطه میزان یادگیری مهارت های هندبال با هوش هیجانی دردانشجویان غیرورزشکار ۱۳۸۷ - ۱۳۸۷

مقایسه شیوه های گروه درمانی شناختی وهومیوپاتی براختلال افسردگی ۱۳۸۷ - ۱۳۸۷

اثردرمان بیماری های پریودنتال برکیفیت زندگی ۱۳۸۶ - ۱۳۸۸

ارتباط حجم برنامه‌درسی با اضطراب ، عزت نفس و پرخاشگری دانش آموزان از دیدگاه دانش‌آموزان و دبیران دوره‌ی متوسطه نظری آموزش و پرورش شهر اصفهان ۱۳۸۶ - ۱۳۸۷

تاثیرروش شناختی رفتاری به شیوه چندرسانه ای بروسواس ورضایت زناشویی ۱۳۸۶ - ۱۳۸۷

مقایسه اضطراب حالتی / رقابتی دردوحالت برانگیختگی دربازیکنان حرفه ای بستکتبال ازطریق پرسشنامه اسکات وآزمایش کورتیزول خون ۱۳۸۶ - ۱۳۸۶

مقایسه عزت نفس، شادمانی ، کیفیت زندگی وامید به زندگی زنان مطلقه وغیرمطلقه ۱۳۸۶ - ۱۳۸۶

مقایسه اثردوروش تمرین مقاومتی واستقامتی برسطح اضطراب زنان شاغل غیرورزشکار ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶

مقایسه میزان ونوع هیجان خواهی زوجین با رضایت زناشویی آنها ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶

مقایسه ویژگی های شخصیتی ، سبک زندگی وسلامت روان مردان بازنشسته وزنان یائسه با مردان غیربازنشسته وزنان غیریائسه وبایکدیگر ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶

نوع نگرش کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان نسبت به تعارض ورابطه آن با احساس فشارروانی درمحیط کار ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶

رابطه هوش هیجانی وهوش عمومی با مهارت حرکات موزون درقهرمانان شنا ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶

مقایسه ویژگی های شخصیتی مردان همسرآزاروغیرهمسرآزارازدیدهمسران آنان ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶

میزان استفاده ازتفکرخلاق ورابطه آن با موفقیت تحصیلی دردانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶

تاثیرتمرین ذهنی:مکمل تمرین عملی دراجرای مهارت شوت فوتسال ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶

مطالعه مقابسه ای وضعیت آموزشی ،فرهنگی واجتماعی دانشجویان مشمول طرح جداسازی جنسی دردانشگاههای آزاداسلامی استان اصفهان ۱۳۸۶ - ۱۳۸۶

آسیب شناسی گرایش به موادمخدروسیگاردردانش آموزان متوسطه شهرستان باغملک درسال تحصیلی 85-1384 ۱۳۸۵ - ۱۳۸۵

اثربخشی مدیریت استرس برسازگاری اجتماعی زنان افسرده ۱۳۸۵ - ۱۳۸۵

تأثیر آموزش گروهی شناختی رفتاری بر عزت نفس، احساس گناه و سلامت روان زنان نابارور ۱۳۸۵ - ۱۳۸۵

تاثیرآموزش مهارت های اجتماعی برتعارض های زناشویی ۱۳۸۵ - ۱۳۸۵

تاثیرآموزش مهارت های زندگی برسازگاری کودکان (6-4)ساله ۱۳۸۵ - ۱۳۸۵

تاثیررژیم غذایی داگلاس وامگا 3 براختلال نقص توجه / بیش فعالی کودکان پیش دبستانی شهراصفهان ۱۳۸۵ - ۱۳۸۵

تعیین نوع ومیزان رفتارهای خشونت آمیز درمدارس راهنمایی دخترانه شهراصفهان ازدیدگاه مدیران ، معاونین و دبیران آموزشگاه  ۱۳۸۵ - ۱۳۸۵

رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران وکارکنان بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم اصفهان ۱۳۸۵ - ۱۳۸۵

رابطه خوش بینی وبدبینی با سلامت روان درافراد بزرگسال شهراصفهان ۱۳۸۵ - ۱۳۸۵

مقایسه میزان افسردگی زنان میانسال شرکت کننده در ورزش های گروهی وانفرادی ۱۳۸۵ - ۱۳۸۵

هنجاریابی پرسشنامه NEO ۱۳۸۵ - ۱۳۸۵

رابطه شیوع اختلالات مفصل گیجگاهی فکی با اضطراب دردختران پیش دانشگاهی ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵

بررسی سندرم اعتیاد به اینترنت و تأثیرات روانی - اجتماعی آن در کاربران اصفهان ۱۳۸۴ - ۱۳۸۴

بررسی ومقایسه مشکلات خانوادگی وتحصیلی واجتماعی دانش آموزان ناشنوای دختروپسردبیرستانهای اصفهان ۱۳۸۴ - ۱۳۸۴

تاثیر آموزش گروهی به شیوه شناختی رفتاری برکاهش استرس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ( ام .اس) ۱۳۸۴ - ۱۳۸۴

تاثیر آموزش مهارتهای زندگی برکاهش استرس والدین دارای کودکان عقب مانده ذهنی وعادی ۱۳۸۴ - ۱۳۸۴

تاثیرآموزش شیوه های رفتاری گروهی برسازگاری اجتماعی کودکان ونوجوانان مصروع ۱۳۸۴ - ۱۳۸۴

تاثیریک دوره تمرین هوازی برمیزان اختلال استرس پس ازسانحه دانش آموزان دختر15تا18 سال شهرستان بم ۱۳۸۴ - ۱۳۸۴

رابطه خلاقیت با منابع استرس ، استرس وشیوه های مقابله با استرس دردانشجویان ۱۳۸۴ - ۱۳۸۴

رابطه ناخشنودی شغلی بارفتارهای ضدتولید ۱۳۸۴ - ۱۳۸۴

رابطه هوش هیجانی با عملکرد وپیشرفت شغلی ۱۳۸۴ - ۱۳۸۴

رابطه هوش هیجانی با موفقیت ورزشی درورزشکاران حرفه ای ونیمه حرفه ای شهرشیراز ۱۳۸۴ - ۱۳۸۴

مقایسه تاثیردارودرمانی ودرمان تلفیقی دارودرمانی ورفتاری/ شناختی برسوگیری حافظه بیماران دوقطبی ۱۳۸۴ - ۱۳۸۴

مقایسه عوامل مربوط به امید به زندگی درافراد 20تا60 ساله شهراصفهان ۱۳۸۴ - ۱۳۸۴

مقایسه میزان فرسودگی شغلی پزشکان جراح عمومی ومتخصص داخلی شهراصفهان ۱۳۸۴ - ۱۳۸۴

هنجاریابی مقیاس اختصاصی کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع اول شهر اصفهان در سال 1383 ۱۳۸۴ - ۱۳۸۴

ارتباط عوامل روانشناختی با سلامت وبیماری پریودنشیوم ۱۳۸۳ - ۱۳۸۴

بررسی عملکرد دبیران فیزیک شهرستان نجف آباد ازدیدگاه دانش آموزان ومدیران درسال 83-1382 ۱۳۸۳ - ۱۳۸۳

تأثیر آرامش عضلانی برکاهش استرس مادران باردار ۱۳۸۳ - ۱۳۸۳

تاثیریک دوره تمرین هوازی براختلالات خلقی دانش آموزان (18-15ساله) ۱۳۸۳ - ۱۳۸۳

تعیین میزان استرس شغلی وسلامت روان کارکنان پتروشیمی اصفهان قبل وبعد ازخصوصی سازی ۱۳۸۳ - ۱۳۸۳

تعیین نیازهای آموزشی مربیان مراکزپیش دبستانی اصفهان ۱۳۸۳ - ۱۳۸۳

رابطه بین سبک زندگی واختلالات روانشناختی دبیران دوره متوسطه شهراصفهان ۱۳۸۳ - ۱۳۸۳

مقایسه سه شیوه دارودرمانی ، شناخت درمانی ورفتاردرمانی درکاهش افسردگی نوجوانان ۱۳۸۳ - ۱۳۸۳

بررسی رابطه متقابل خودپنداره وعزت نفس بیماربا انتظار رضایت آنان ازپروتزکامل متحرک ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳

کاربرد نطریه نیازهای کلتین آلدرفردرافزایش کارایی پرسنل بانک رفاه شهرستان اصفهان (رشته مدیریت دولتی) ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳

ارزشیابی برنامه های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش بهداشت و روان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۸۲ - ۱۳۸۲

اعتباریابی وتعیین رابطة مجموعه آزمونهای استعداد عمومی GATB باعملکرد شغلی کارکنان شرکت دی ام تی اصفهان ۱۳۸۲ - ۱۳۸۲

بررسی تأثیر آموزش فنون مطالعه برپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف آباد ۱۳۸۲ - ۱۳۸۲

بررسی تأثیر آموزش گروهی به شیوه شناختی /رفتاری بر سلامت روان دانش آموزان پسر شبانه روزی متوسطه یزد ۱۳۸۲ - ۱۳۸۲

بررسی راهکارهای افزایش مشارکت اجتماعی دانش آموزان دختر دوره متوسطه درامورمدارس شهرستان نجف آباد ۱۳۸۲ - ۱۳۸۲

بررسی ومقایسه رابطه بین سبک زندگی هنرمندان وافرادعادی ۱۳۸۲ - ۱۳۸۲

بررسی ومقایسه ویژگیهای شخصیتی هنرمندان وافرادعادی ۱۳۸۲ - ۱۳۸۲

تأثیر آموزش شناختی برمیزان رضایت اززندگی همسران نظامیان ۱۳۸۲ - ۱۳۸۲

ساخت وهنجاریابی پرسشنامه نگرش سنج مذهبی دانش آموزان دبیرستانی شهراصفهان ۱۳۸۲ - ۱۳۸۲

مقایسة میزان هیجان خواهی ورزشکاران مردرشته های منتخب انفرادی وتیمی ۱۳۸۲ - ۱۳۸۲

مقایسه ویژگی های شخصیتی زنان ورزشکارکاراته کاروتنیسور بازنان عادی ۱۳۸۲ - ۱۳۸۲

مقایسه ویژگیهای شخصیتی وجمعیت شناختی زنان مطلقه وغیر مطلقه درشهراصفهان ۱۳۸۲ - ۱۳۸۲

هنجاریابی مقیاس خودشیفتگی راسکین وتری ۱۳۸۲ - ۱۳۸۲

طراحی بیمارستان کودکان(پردیس کودکان) ارشد معماری ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲

مقایسة شاخص های اضطراب وافسردگی درمبتلایان به لیکن پلان و پسوریازیس ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲

بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوة شناختی براختلالات مددیاران زن شاغل درمراکزتوانبخشی معلولین ذهنی اصفهان ۱۳۸۱ - ۱۳۸۱

بررسی تأثیرآموزش گروهی به شیوة شناختی/رفتاری بر سلامت روانی دبیران مرد شهرستان رفسنجان ۱۳۸۱ - ۱۳۸۱

بررسی رابطه بین رضایت زناشویی والدین وبروزاختلالات رفتاری کودکان ۱۳۸۱ - ۱۳۸۱

بررسی رابطه متقابل پدیده سرایت (سرریزشدن)درحیطة کار خانواده ۱۳۸۱ - ۱۳۸۱

تأثیر آموزش گروهی ایمن سازی روانی بر اضطراب دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهرستان خمینی شهر ۱۳۸۱ - ۱۳۸۱

تأثیر آموزش گروهی شناختی/رفتاری براسترس شغلی کارکنان شرکت مخابرات استان جهارمحال وبختیاری ۱۳۸۱ - ۱۳۸۱

مقایسة اختلالات دانش آموزان بدون والدین ،تک والدوعادی دردوره ابتدایی وراهنمایی شهرلردگان ۱۳۸۱ - ۱۳۸۱

هنجاریابی،پایایی،روایی وتحلیل پرسشنامه افسردگی کواکس دردانش آموزان دوره راهنمایی شهرستان اصفهان ۱۳۸۱ - ۱۳۸۱

بررسی ومقایسه اختلالات روانشناختی وراهبردهای مقابله با استرس درزنان ناباروراستان اصفهان ۱۳۸۰ - ۱۳۸۰

بررسی ویژگی های شخصیتی وخانوادگی دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه منطقه جی شهراصفهان که گرایش به نمازدارند ۱۳۸۰ - ۱۳۸۰

تأثیر آموزش ابرازوجود بررفتارخودابرازی دانش آموزان پسر ودختر دبیرستانی شهرنایین ۱۳۸۰ - ۱۳۸۰

تأثیر آموزش هنر(تئاتردرمانی)برکاهش پرخاشگری دانش آموزان دخترپایه اول راهنمایی ناحیه دوشهراصفهان ۱۳۸۰ - ۱۳۸۰

مقایسه بیماری های شغلی معلمان وکارکنان اداری مشهد ۱۳۸۰ - ۱۳۸۰

مقایسه میزان پرخاشگری دانش آموزان ورزشکار رشته های منتخب ۱۳۸۰ - ۱۳۸۰

مقایسه میزان سازگاری روانشناختی مراجعین به مرکز پیشگیری ازطلاق بهزیستی اصفهان وزوجهای عادی ۱۳۸۰ - ۱۳۸۰

مقایسة ویژگیهای شخصیتی ودموگرافیک معتادان مراجعه کننده به مرکز درمان سرپایی اعتیاداصفهان باافرادعادی ۱۳۷۹ - ۱۳۸۰

بررسی اثر آموزش حرکات زمینی ژیمناستیک دررشد شناختی کودکان پیش دبستانی ۱۳۷۹ - ۱۳۷۹

بررسی اثر بخشی شیوه های اصلاح رفتاردرکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر 15-12ساله شهرنایین ۱۳۷۹ - ۱۳۷۹

 

   

 

©١٣٧٩ رسانیک - پایگاه ملی اطلاعات اعضای هیات علمی

 

۱۳۹۶ بيست و نهم اسفند
ورود اعضاء
شناسه کاربري
کلمه رمز

کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

/
/
Powered by DorsaPortal