/
/
دکتر آذر قلی زاده

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

مشخصات فردی و تحصیلی

       آذر قلی زاده، دکتری در رشته مردم شناسی اجتماعی (Social Anthropology) باعنوان" وضعیت اجتماعی- اقتصادی زنان ایران " از دانشگاه کمبریج و ادینبورگ انگلستان .

 

سوابق علمی و پژوهشی :

الف- کتابها :

1- جامعه شناسی آموزش و پرورش، 1376 ، انتشارات محتشم کاشانی، تجدید چاپ 1379، 1381 و 1384.

2- جمعیت شناسی و آموزش و پرورش ،1385، انتشارات افسر اصفهان.

3- مبانی جامعه شناسی ، 1376 ، انتشارات محتشم کاشانی، تجدید چاپ 1377، 1379، 1381 و 1384.

4- درآمدی برجامعه شناسی، دکتر آذر قلی زاده، 1387، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

5- جامعه شناسی فرهنگی ،1390 ، ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

 

همایش:

مقایسه میزان مشارکت دانشجویان کج رفتار و همنوا (غیر کج رفتار) در فعالیتهای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان در سال تحصیلی 89-88 مژگان عارفی، آذر قلی زاده، الهه کامیاب

ابعاد طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان؛ اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون؛ جهاد اقتصادی (28و29 آذر ماه 1390) ؛ آذر قلی زاده، زهره اسماعیلیان

مقاله ها :

 

1- نگاهی جامعه شناسی به موقعیت زنان در عصر صفویه ، پژوهش زنان، دانشگاه تهران، 1383، دوره دوم، تابستان ،صص 88-77.

 

2-  رابطه وضعیت اجتماعی – اقتصادی سالمندان با میزان رضایت آنها از کیفیت زندگی، زیر چاپ در مجله علمی – پژوهشی علمی کاربردی جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

3- ابعاد توسعه کار آفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان زیر چاپ در مجله علمی وپژوهشی" دانش و پژوهش علوم تربیتی" 1388 شماره 19.

4-آسیب شناسی فرهنگی زنان با تاکید بر تاثیر تولیدات فرهنگی شبکه های مختلف تلویزیونی ایران از دیدگاه دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان،1387، آذر قلی زاده وپري ميربك صص 4-19.

 

5-تاثیر معلولیت جانبازان 25 درصد به بالا بر مسائل خانواده از دیدگاه همسران آنها در شهر اصفهان، دانش و پژوهش در روان شناسی، سال هفتم، شماره 26، زمستان 1384، آذر قلی زاده، زهره السادات مرتضوی کهنگی صص 114-99.

 

6- بررسی علل نادیده گرفتن نقش زنان روستایی در فرایند توسعه روستایی، فصلنامه علمی – پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه وابسته به وزارت کشور، تهران، 1378، سال هفتم، شماره 27، صفحات 201-171.

 

7- بررسی ویژگیهای روانی و اجتماعی همسران معتاد، مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال دوم، شماره دوم، شهریور 1384، صص 64-43 ، دکتر آذر قلی زاده.

8- بررسی رابطه بین خودپنداری و سازگاری اجتماعی کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی،با همکاری احسان کاظمی، دکتر ابوالقاسم نوری ، آذر قلی زاده، دانش و پژوهش در روان شناسی، پاییز 1382، سال پنجم، شماره 17، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، صص 118-101.

 

9-رابطه اشتغال در طرح اقماری صنعت نفت با مشکلات خانوادگی و اجتماعی، دانش و پژوهش در روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، سال ششم، 1383، شماره های 19و20، آذر قلی زاده، محمد مرادیان زاده ، صص 183-159.

10-شیوه های مقابله همسران معتاد با اعتیاد آنها، نشریه تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال اول، شماره 2، پاییز و زمستان 1382. ، دکتر آذر قلی زاده ،صص 41-33

11-تاثیر آموزش گروهی ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی دختران فراری، با همکاری فاطمه درستی، نشریه مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دوره3 ، شماره1، بهار و تابستان 1384، صص 15-11

 

12-بررسی علل عدم استقبال عشایر از دوره های آموزشی نهضت سواد آموزی، فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب، سازمان امور عشایر ایران، شماره های 1 و 2، بهار و تابستان 1379 علی ملیانی، دکتر اذر قلی زاده ، دکتر احمد شعبانی، صص 148-135

 

13- اعتیاد و آثار آن بر روابط خانوادگی، مجله سراب، نشریه دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان، شماره 11 ، آبان 1378،صص 28-24.

 

14- خانواده، جامعه و جوانان، مجله دنیای سخن، شماره 75 ، سال 1378.

 

15- نقش همسان همسری در موفقیت ازدواج، نخستین همایش سراسری ازدواج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 12-11 ، اسفند 1378 ص 13.

 

16- ویژگیهای روانی و اجتماعی معتادان ، مجموعه مقالات همایش ملی راهکارهای مواجهه علمی و عملی با بزه دیدگان ،9و8آبان1378 صص 248-225.

 

17- عوامل موثر در پیشگیری از تهاجم فرهنگی از دیدگاه مدیران فرهنگی شهر اصفهان ، دانش و پژوهش ، سال دوم، شماره 6، زمستان 1379 ، دکتر آذر قلی زاده، جواهر سعیدی ، صص 72-55.

 

18- آشنا سازی جوانان با مواریث فرهنگی، دفتر امور اجتماعی و شورای جوانان استان اصفهان، سال 1379.

 

19-میزان تحقق اهداف کانونهای فرهنگی و تربیتی شهر اصفهان از دیدگاه اعضای کانونها و مربيان، نخستین همایش ملی جایگاه موسسات فرهنگی و هنری در توسعه فرهنگی کشور، 2 و 3 خرداد 1386.با همکاری لیلا جنترانی و زهرا سهرابی

 

20- میزان رضایت از زندگی همسران مدیران ارشد اصفهان، دانش و پژوهش ، سال دوم، شماره 8، تابستان 1380، دکتر آذر قلی زاده ، محبوبه خالقی ، صص 54-39.

 

21- بررسی مشکلات ارتباطی و عاطفی دانش آموزان- معلمان در شهر اهواز، دانش و پژوهش، سال سوم، شماره 10، زمستان 1381 ، دکتر اذر قلی زاده ، خدیجه یاراحمدی ، صص98-77.

 

22- رابطه مشارکت دانش آموزان دختر دبیرستانهای خمینی شهر در فعالیتهای فوق برنامه، پاییز و زمستان ، 1381، شماره های 13 و 14، آذرقلی زاده واعظم امینی.

 

23- ماهیت جامعه شهری و ضرورت آموزش در آن، چکیده مقالات همایش راهکارهای توسعه فرهنگ شهروندی، شهرداری اصفهان، اسفند 1381 ، دکتر آذر قلی زاده ، دکتر محمد علی نادی ، ص 112.

 

24- دهکده جهانی مک لوهان، نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان، سال نخست، شماره ششم، خردادماه 1381 ، صص 39-36.

 

25- نقش مراکز فرهنگی و هنری در پیشگیری از اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درماني استان اصفهان، اسفند 1381.

 

 

26- هیچ سکانی در دست جوانان نیست، آفتاب مهربانی، گاهنامه فرهنگی، هنری، ادبی، دانشگاه آزاد اسلامی ،سال دوم ، شماره سوم آذر ماه 1382 ، صص 33-30.

27-مشکلات شغلی و خانوادگی معلمان زن شاغل در آ.پ شهر اصفهان تازه های تعلیم و تربیت – مجموعه مقالات دومین و سومین همایش تازه های تعلیم ، دکتر اذر قلی زاده و زهرا سهرابی استاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان ، آذر ماه 1386 ، صص22-5 .

 

28- ویژگیهای جمعیت شناختی دختران فراری بزه دیده و علل فرار آنها در شهر اصفهان، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکارهای پیشگیرانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان 1-30 ، مهر و آبان 1382، صص 342-321.                                                                                                                                                                                                                                 29-ارزشهای اجتماعی و جوانان، مجله آفتاب مهربانی، سال دوم، شماره سوم، آذرماه 1382، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

 

30- روشنفکری و خلاقیت، نهضت ملی نرم افزار، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1382.

 

A study on the underdevelopment of insurance culture in Esfahan:at the first International              

Conference on Insurance Industry :challenges and opportunities ;oct.28-30(6-7 Aban 1388), Tehran,Iran ,Shadkam,Dr. gholizadeh,Dr.Karimzadeh

 

32- همسان همسری(1)، فصلنامه پزشکی و اجتماعی هوم، وابسته به مرکز بهداشت و درمان، دانشگاه صنعتی اصفهان، سال دوم، شماره 6، زمستان 1384، صص 60-57.

 

33- جوانان و اعتیاد ، دکتر آذر قلی زاده، سراب نشریه دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان ، فروردین 1378، صص 12-9.

 

34- موانع و تنگناهای تحقیق در دانشگاهها، مجموعه مقالات اولین همایش تازه های تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، 1384، آذر قلی زاده، لیلا جنترانی ،صص 38-27.

 

35- همسان همسری(2)، فصلنامه پزشکی و اجتماعی هوم وابسته به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه صنعتی اصفهان ، شماره 7، بهار 1385.

36- تحولات اخیر خانواده و ارتباطات (1)، فصلنامه پزشکی- اجتماعی هوم، دانشگاه صنعتی اصفهان، سال سوم، شماره 10، زمستان 1385، صص 58-55.

37- تحولات اخیر خانواده و ارتباطات (2)، فصلنامه پزشکی و اجتماعی ، مرکز بهداشت و درمان دانشگاه صنعتی اصفهان سال چهارم شماره 11 ، بهار 86 ، صص 75-70.

 

38- نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان بر مشارکتهای اقتصادی، خانوادگی و ... زنان، مجموعه مقالات همایش منطقه ای بزرگداشت ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی، با همکاری واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 4 ، اصفهان، سوم دی ماه 1385 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، آذر قلی زاده، دکتر زهره سعادتمند.

 

39- تبعیض شغلی و آزار جنسی زنان در محیط کار ، چکیده مقالات کنگره سراسری بزه دیدگان دنیای کار،صص 5 و 6 ، اسفند 1385، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

 

40- زنان در آموزش عالی و میزان استفاده بهینه از توانمندیهای آنها در جامعه، سومین همایش دوسالانه اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، 24 اردیبهشت 1386،ص 20.

 

41- چالشهای فرهنگی دختران دانشجو، ارائه شده در سمینار چالشهای فرهنگی آموزش عالی، دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1386.

 

42- روند تحولات آموزش عالی زنان استان اصفهان در سالهای 80-1370 ، دانش و پژوهش در علوم تربیتی ،دوره چهارم شماره 13 ،بهار 1386 ، صص 122-99

 

43-ویژگی های روانی و اجتماعی همسران افراد معتاد و شیوه های مقابله ای آنها با اعتیاد شوهرانشان ،مجموعه مقالات همایش ملی راهکارهای مواجهه علمی و عملی با بزه دیدگان و بزه کاران ،8و9 آبانماه 1387

 

 

44- بررسی مشکلات شغلی و خانوادگی معلمان زن شاغل در آ.پ شهر اصفهان، شماره 2، مجموعه مقالات دومین و سومین تازه های تعلیم و تربیت آذر 1387 ، دکتر آذر قلی زاده ،   محبوبه خالقی.

 

45-ارزیابی درونی ، رویکرد مطمئن تضمین کیفیت مدیریت آموزش عالی، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، سال ششم، شماره 21، تابستان 1385، آذر قلی زاده، محمد پورجم و رضا محمدی.

 

46- ارزیابی درونی کیفیت رشته پرورش دام مرکز آموزش جهاد کشاورزی اصفهان، فصلنامه آموزش و سازندگی، فصلنامه علمی – ترویجی وزارت جهاد کشاورزی، موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی، شماره 2، تابستان 1385، آذر قلی زاده، محمد پورجم و رضا محمدی ، صص 46-33.

 

47- برنامه ریزی فرهنگی برای شهروندی الکترونیک با تاکید بر نقش آموزش ، مجموعه سخنرانی ها، مقالات و فعالیتهای اجرایی همایش نقش و جایگاه نوآوری در مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ،دکتر آذر قلی زاده و نوروزی و12/11/1387

 

48- Social Status of women in Safavid era, 28-30 May 2004, fifth Biennial Conference on Iranian studies (ISIS) , Cosponsord by the Association for the study of Persian societies ASPS.

 

طرحنامه نظریه پردازی تحت عنوان "تقویت هویت فرهنگی" شورای انقلاب فرهنگی دبیر خانه حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقدو مناظره

1388/7/15

موفق به اخذ پژوهانه گرانت در تاریخ 21/7/1388

49- نقد نظریه مک لوهان ، دکتر آذر قلی زاده، نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان صص 39-36 ، سال اول، شماره ششم ، خرداد – تیرماه 1381

50- عملکرد دبیران فیزیک دبیرستانهای شهرستان نجف اباد فصلنامه علمی –  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، دوره دوم ، شماره هفتم و هشتم ، پاییز و زمستان 1384، صص 76-60.

51- نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه فرهنگی ، دکتر آذر قلی زاده ، لیلا جنترانی ، مجموعه مقالات همایش منطقه ای بزرگداشت ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی، سوم دیماه 1385 صص 40-19.

52- بررسی کارایی درونی گروه علوم انسانی ، دکتر زهره سعادتمند ، دکتر آذر قلی زاده، دکتر احمد علی فروغی ، صص 54-41، سال 1385.

53- بررسی مشکلات خانوادگی معلولین جنگی در شهر اصفهان – دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران 28-25 اردیبهشت ماه 1385 ، دانشگاه شهید بهشتی ، ص 304.

54- مقایسه عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان شاهد و غیر شاهد دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان ، فصلنامه علمی – پژوهشی در علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان دوره سوم ، شماره نهم، بهار 1385، دکتر سید احمد احمدی ، دکتر آذر قلی زاده ، فریبا امین منصور ، صص 76-61.

55-توسعه آموزشهای علمی زنان:آسیبهاو چالشها در مجله" پژوهشی وفرهنگی موج عصر"شماره 5و6مرداد وشهریور1388، دکتر آذر قلی زاده ، دکتر اسماعیلی ، پری میربک، صص 54-50.

56- امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه با تاکید بر مدل کاربردی پژوهش محور ،چکیده مقالات همایش ملی شهروند مسئول دانشگاه امر به معروف و نهی از منکر ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان ، آذر قلی زاده ، سعید شریفی ، شماره اول ،آذر ماه ، 1388

57- فرهنگ سازی استفاده از اینترنت به عنوان بهترین شیوه امر به معروف و نهی از منکر ، چکیده مقالات همایش ملی شهروند مسئول دانشگاه امر به معرفو و نهی از منکر ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان ، شماره اول ،آذر ماه 1388،آذر قلی زاده ، سحر فائقی

58-ابعاد طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان ،فصلنامه دانش و پژوهش ، شماره 19 ، سال پنجم، پاییز 1387، آذر قلی زاده- منصوره مقتدری

59-نقش خرده فرهنگ ها در توسعه ملی، چکیده مقاله های همایش ملی توسعه و تمدن ،25و 26 آذر ماه 1388 ، دکتر آذر قلی زاده ، هاجر میرزا خانی ، مرجان بیگی

60 مقایسه خود راهبری وابعاد آن در میان اعضائ هیات عتمی دانشگاه اصفهان وآزاد اسلامی    

 

آذر قلی زاده و سعیده علوی نژاد

تازه های تعلیم وتربیت،مجموعه مقالات چهارمین و پنجمین همایش. (۱):‏۳۹۷-۴۱۳  ISSN: 1389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Analytical model of the organizational culture evaluation in Iran steel industry: a surve y -61 research of Tuka Steel Investment Holding Company  ل

iron and steel society OFIRAN,Isfahanuniversityof technology.

A.Gholizadeh , R. Ebrahimzadeh ironCultural management department, Islamic Azad University, Khorasgan Branch (Esfahan) Iran

گزارش پژوهش.

www.issiran.com

 

 

 

 

 

 

 

62-ماهیت شهروندی وضرورت آموزش در آن  ل

شهروندی از اصول تا عمل.۱:‏۳۶۳-۳۸۴

آذر قلی زاده محمد علی نادی

گزارش پژوهش.

63 -صنعت فرهنگ وفن آوری های نوین ارتباطی  ل

مهندسی فرهنگی ،نشریه علمی تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی. ۱۳۸۸؛(۴):‏۳۶-۴۳

آذر قلی زاده ومحسن شریعتی

64-تدوین مولفه های فرهنگ شهروندی در حیطه ارزشها وهنجارها برای دانش آموزان راهنمایی  ل

فصلنامه علمی وپژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. ۱۳۸۸؛۵(۲)-۷۶

بدری شاه طالبی ،آذر قلی زاده وسعید شریفی

65-نقش مدیرت در بر قراری امنیت جهانگردی ، اولین همایش ملی امنیت وتوسعه پا یدار گردشگری

 فرماندهی انتظامی استان اصفهان .16 آذر1388..آ؛ذر قلی زاده ومریم سهرابی

 

66 -توسعه آموزش های علمی زنان ، آسیب ها و چالش ها  ل

 

ماهنامه پژوهشی فرهنگی موج عصر.۱۳۸۸؛

 

دکتر آذر قلی زاده ، دکتر اسماعیلی ، پری میربک،

 

 

 

 

 

 

 

68 -امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه با تاکید بر مدل کاربردی پژوهش محور  

چکیده مقالات همایش ملی شهروند مسئول دانشگاه امر به معرفو و نهی از منکر ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان.۱۳۸۸؛

دکتر آذر قلی زاده ، سعید شریفی

 

 

 

 

 

 

 

69- مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی پاسخی به مطالبات دانش آموزان اقلیت های قومی ومذهبی .آذر قلی زاده ونرگس کشتی آرای ومریم سهرابی. مجله علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی مرودشت شیراز.سال سوم شماره 689-90

   70-مدیریت تنوع فرهنگی وجنگ نرم. آذر قلی زاده و مریم سهرابی. همایش منطقه ای رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم،دوشنبه امل آذر 1389

71-خشونت علیه زنان در روابط خانوادگی وتاثیر محصولات فرهنگی رسانه ملی بر آن آذر قلی زاده و پریسا عبدی.همایش آسیب شناسی روابط انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز،19و20 آبان

72- موانع و مشکلات امنیت فرهنگی توریسم در شهر اصفهان، آذر قلی زاده سرابی-سحر غفاریان، همایش منطقه ای صنعت توریسم، دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر- اسفند ماه 1389

73- نقش گردشگری در توسعه پایدار، آذر قلی زاده سرابی- سحر غفاریان، همایش منطقه ای صنعت توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر- اسفند ماه 138

74-

مهریه وآسیب های روابط خانوادگی در دانشجویان متاهل دانشگاه  ل

مجموعه مقالات همایش آسیب شناسی روابط انسانی دانشگاه آزاد اسلامیواحد سقز.۱۳۸۹؛:‏۳۰۲-۳۱۵

آذر قلی زاده وسحر غفایان

75-

گزیده ای از فعالیتهای پژوهشی داروسازی بالینی  ل

داروسازی بالینی ایران.۱۳۸۹؛

دکتر خیراله غلامی - دکتر محمد رضا جوادی - دکتر حسین خلیلی

     76- Relationship of Cultural Activities with Desire of

Juveniles to Cultural-Artistic Activities in Mosques

(Case Study in the Iranian City Falavarjan) American Journal of Scientific Research

ISSN 1450-223X Issue 55 (2012), pp. 109-114

© EuroJournals Publishing, Inc. 2012

http://www.eurojournals.com/ajsr.htm

 Azar Gholizadeh

Maryam Ahmadi

Faezeh Taghipour

Khorasgan (Isfahan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

 

 

77- Electronic Trading and Necessity of Attention

to Development Barriers of Electronic Banking

Mahmood Aliaskari, Saeid Daei Karimzadeh, Mahmood Keivanara and Azar Gholizade

 

World Academy of Science, Engineering and Technology 80 2011

 

-78 بررسي تاثيرانواع ارزشيابي بر پيشرفت تحصيلي در درس علوم تجربي پايه سوم ابتدايي دانش آموزان شهرستان لردگان

نویسنده : دکتر آذر قلی زادهمحمد قنبری طلبعلی قنبری

پیاپی32 ، بهار 91 ،شماره مجله 5

79- توسعه فناوری اطلاعات مبتنی بر توسعه فرهنگ دینی

دکتر آذر قلی زاده حمید دوازده امامی

80- ارزیابی شیوه ها و تکنبکهای تبلیغات فرهنگی تلویزیون از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاههای شهر اصفهان

دکتر آذر قلی زاده نگار شیخ صادقی

81- نقش صدا و سیمای استان چهار محال و بختیاری در تقویت هویت فرهنگی جوانان

دکتر آذر قلی زاده مریم سهرابی

 

طرحهای تحقیقاتی:

1- مجری طرح " بررسی ویژگیهای روانی و اجتماعی همسران معتاد و شیوه های مقابله با اعتیاد آنها" ، 23/9/81 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، باهمکاری دکتر محسن گل پرور.                       

 

2--مجری طرح " ابعاد طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان" ، 6/6/1387، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

 

3-مقایسه میزان آگاهی جوانان معتاد و غیر معتاد نسبت به عوارض اعتیاد، 1380، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، با دکتر یارمحمدیان به عنوان مجری وبنده همکار اصلی.

 

4-طرح جامع آموزش خانواده در محیط کار، 1383، استانداری اصفهان.

 

 

5-نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان بر مشارکتهای اقتصادی ، خانوادگی، اجتماعی و ... زنان، 1386، همکار اصلی.

 

6-بررسی کارآیی درونی گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1386، همکار اصلی.

 

 

 

7- بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، 1388 (همکار اصلی)

8- ابعاد طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان – مجری طرح : دکتر آذر قلی زاده ، همکار اصلی : منصوره مقتدری و دکتر هاشم گلستانی ، 1388

9- نقش سرمایه اجتماعی در رضایت زناشویی. مجری آذر قلی زاده و خانم اسماعیلیان

10-نقش آموزشهای مهارتهای آموزشی بر انتخاب همسر .مجری آذر قلی زاده و اشرف عسگریانُ

11- بررسی میزان اثر بخشی آموزشهای مهارتهای پیش از ازدواج بر تغیر انتخاب همسر. مجری: آذر قلی زاده،1390

12- تبیین آیین های سوگواری اهل بیت( علیهم السلام) با تأکید بر آسیب شناسی. مجری: آذر قلی زاده، 1389

13- نقش برنامه های تولیدی شبکه استانی مرکز اصفهان در حفظ و تقویت هویت فرهنگی بومی مردم شهر اصفهان. مجری: آذر قلی زاده، 1389

14- تدوین مؤلفه ها و محتوا و اثر بخشی آموزشهای فرهنگ شهروندی برای دوره راهنمایی تحصیلی. مجری: آذر قلی زاده، 1390

سابقه تدریس :

1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان از سال 1367 تاکنون به عنوان عضو هیات علمی رسمی دانشگاه، تدریس دروس مبانی جامعه شناسی، جامعه شناسی آموزش و پرورش، آسیب شناسی اجتماعی در دوره کارشناسی، جامعه شناسی فرهنگی، جمعیت شناسی در برنامه ریزی آموزشی و متون تخصصی زبان انگلیسی در دوره کارشناسی ارشد.

2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد از سال 1367 تا سال 1384، تدریس دروس مبانی جامعه شناسی و جامعه شناسی آموزش و پرورش.

 

3- مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان (دوره کارشناسی) ، تدریس دروس آسیب شناسی اجتماعی و مبانی جامعه شناسی و جامعه شناسی خانواده از سال 73-1369.

 

 

4-   دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، تدریس درس مبانی جامعه شناسی، 71-1369.

 

تجارب علمی- اجرایی :

 

         1- پژوهشگر نمونه دانشكده تحصيلات تكميلي علوم تربيتي دانشگاه درسال 1387

2-عضو هیات تحریریه مجله سراب، ماهنامه علمی و فرهنگی- اجتماعی وابسته به دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان.

 3--عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهش در علوم رفتاری وابسته به مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

4-عضو هیات تحریریه مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

5-عضو هیات تحریریه مجله "هوم" ، مجله پزشکی و اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان.

6-مدیریت رشته " مدیریت امور فرهنگی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،  1384  تا حالا.

7-سرپرست رشته " برنامه ریزی امور فرهنگی " دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، 1384 تا حالا.

8-عضو هیات علمی سمینار کشوری طلاق و پیامدهای آن، سازمان بهزیستی استان اصفهان.

9-عضو هیات علمی تدوین طرح جامع آموزشها و مشاوره های قبل، حین و بعد از ازدواج جوانان، استانداری اصفهان..

10-عضو انجمن ایرانی تعلیم و تربیت ایران از سال 1374 تاكنون.

11- عضو شورای سیاستگزاری و برنامه ریزی آموزش خانواده ، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، 75-1374.

    12 -عضو شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشگاه از سال 1375 تا كنون

13- عضو انجمن جامعه شناسی ایران از سال 1375 تا كنون

14- عضو هیات علمی همایش سراسری ازدواج در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1378.

. 15-عضو شورای راه اندازی کانون ساماندهی ازدواج، استانداری اصفهان، 1381.

16-عضو کميته علمی آموزش فرهنگ ترافیک، شهرداری اصفهان، 1381.

17-عضو شورای راه اندازی مرکز بانوان کارآفرین، استانداری اصفهان، 1381.

18-عضو شورای پژوهشی زنان در دانشگاه، 1381.

19- عضو هیات علمی راه اندازی کانون ساماندهی ازدواج جوانان استان اصفهان"، استانداری اصفهان ، 1381.

    20- هیات علمی همایش راهکارهای توسعه فرهنگ شهروندی، شهرداری اصفهان، 1381.

  21- عضو کمیته علمی آموزش خانواده در محیط کار، آموزش و پرورش استان اصفهان، 1382

  22- عضو هیات علمی چهارمین همایش سراسری رشته های علوم انسانی و هنر عضو باشگاه پژوهشگران جوان، بهمن 1384.

23- عضو شورای پژوهشی منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1384 تا كنون

 

24- مشاور ارتباطات اجتماعی و ازدواج در مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

 25 -عضو هیات علمی همایش منطقه ای بزرگداشت ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی، 1385.

26- عضو هیات علمی کنگره سراسری بزه دیدگان دنیای کار ، 1385.

27-عضو هیات علمی همایش چالشهای فرهنگی آموزش عالی، 1386.

 

28-عضو هیات علمی نخستین همایش ملی جایگاه موسسات فرهنگی و هنری در توسعه فرهنگی کشور، 2 و 3 خردادماه 1386، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان.

29- عضو کار گروه بررسی توانائی علمی در حوزه علوم انسانی در رشته علوم اجتماعی در جذب وتبدیل استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی وپژوهشی در استان اصفهان

30- پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال 1389

31- پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال 1390

32- پژوهشگر نمونه استان در سال 1390

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایان نامه ها

 

ردیف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

راهنما

مشاور

تاریخ

1

جشن های باستانی ایرانیان و تاثیر آن بر مناسبات مردم

مژگان آقاجانیان

دکتر قلی زاده

 

1386

2

تعیین وضعیت مشارکت فرهنگیجوانان و عوامل موثر بر آن

محمد ادیب

دکتر قلی زاده

دکتر محمد علی نادی

1387

3

نقش عوامل فرهنگی اجتماعی در فرآیند جهانی شدن فرهنگ

سعید نظری

دکتر مظفر چشمه سهرابی

دکتر آذر قلی زاده

1386

4

عوامل فرهنگی موثر در بروز ناهنجاری های رفتاری ورزشکاران در محیط های ورزشی

رضا بدیعی

دکتر مسعود نادریان

دکتر آذر قلی زاده

 بهمن 1386

5

نقش عوامل فرهنگی در پذیرش تکنولوژهای جدید نهاده ها و مکانیزاسیون توسط کشاورزان

غلام حسین نصوحی

دکتر اسماعیلی

آذر قلی زاده-

1386

6

آسیب شناسی فرهنگی زنان با تاکید بر کانال های تلویزونی و ماهواره

میربک

دکتر قلی زاده

 

1386

7

نقش اینترنت در کارکرد فرهنگی جهانی شدن

الناز مشکی

 آذر قلی زاده

 

1387

8

رابطه وضعیت اجتماعی اقتصادی سالمندان با میزان رضایت آنها از کیفیت زندگی

عزت شیرانی

 آذر قلی زاده

 

1386

9

مقایسه گرایش های دانشجویان دانشگاه اصفهان و خوراسگان به فعالیت های فرهنگی دانشگاه

فهیمه نساج پور اصفهانی

آذر قلی زاده

-

1386

10

نقش عوامل فرهنگی-اجتماعی در فرآیند جهانی شدن فرهنگی از دیدگاه مدیران فرهنگی شهر اصفهان در سال 1386

سعید نظری

 مظفر چشمه سهرابی

 اذر قلی زاده

1386

11

میزان تاثیر جداسازی فرزندان شاهد از غیر شاهد بر فعالیتهای آموزشی،فرهنگی و اجتماعی آنها در دوره متوسطه شهرستان اصفهان از دیدگاه مدیران و مشاوران در سال 85-84

فرزاد محمد جانی

آذر قلی زاده

-

1385

12

بررسی عوامل در پیشگیری از تهاجم فرهنگی

جواهر سعیدی

آذر قلی زاده

 

1378

13

عوامل فرهنگی موثر بر اتلاف وقت دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و اصفهان

حمید دوازده امامی

آذر قلی زاده

دکتر گلستانی

1387

14

بررسی ساختار اقتصادی اجتماعی زرتشتیان شهرهای کرمان و اصفهان

محبوبه محبان

آذر قلی زاده

محمد کریم یوسف جمال

1387

15

موانع و مشکلات فرهنگی توریسم در شهر اصفهان در سال 1387

ماندانا گرامیان

آذر قلی زاده

دکتر رضا اسماعیلی

1387

16

تبلیغات فرهنگی با تاکید بر تلوزیون از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاههای شهر اصفهان

 

نگار شیخ صادقی

آذر قلی زاده

دکتر زهره سعادتمند

1387

17

آسیب شناسی گرایش به مواد مخدر و سیگار در دانش آموزان مقطع متوسطه در سال تحصیلی 85-84

رضا اقدام پور

آذر قلی زاده

-

1385

18

عوامل موثر بر بروز رفتارهای وند الیستی دردانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهر ایذه ازدیدگاه مدیران،دبیران و دانش آموزان در سال 85-84

جواد قریشوندی آبراکی

آذر قلی زاده

-

1385

19

بررسی رابطه رشداجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در گرایشهای مختلف دوره متوسطه نظری شهر آباده

محمدمهدی پاسیار

آذر قلی زاده

-

1374

20

بررسی میزان کارایی معلمان فارغ التحصیل دوره کاردانی ابتدایی از مراکز تربیت معلم آموزش عالی ضمن...

محمد سلیمانی

آذر قلی زاده

-

1375

21

بررسی ویژگیهای دموگرافیک و تخلفات اخلاقی دانش آموزان مختلف دبیرستانهای شهر تبریز

وحید مذهب خدائی

آذر قلی زاده

-

1375

22

بررسی تاثیر فعالیتهای ورزشی بر میزان سازگاری اجتماعی
 دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه

محمد وزیری

آذر قلی زاده

-

1375

23

بررسی راهبردهای مشارکت مردمی در آموزش و پرورش از دیدگاه متخصصین تعلیم و تربیت

محمدتقی اکبری

آذر قلی زاده

-

1376

24

بررسی مقایسه ای سبک اسناد(منبع کنترل) درخانواده های بی سرپرست و با سرپرست تحت پوشش بهزیستی خمینی شهر

زهرا صفری فروشانی

آذر قلی زاده

-

1379

25

بررسی مشکلات ارتباطی عاطفی دانش آموزان و معلمان دوره متوسطه از دیدگاه دانش آموزان و معلمان و مدیران شهر اهواز در سال تحصیلی 80-1379

خدیجه یار احمدی

آذر قلی زاده

-

1380

26

رابطه مشارکت دانش آموزان دختر دبیرستانهای خمینی شهر در فعالیتهای اجتماعی با پیشرفت تحصیلی ویژگیهای جمعیت شناسی و رشد اجتماعی آنها در سال تحصیلی 80-1379

اعظم امینی

آذر قلی زاده

-

1380

27

میزان تاثیر قابلیت های کاری موثر نیروی انسانی در
 تحقق اهداف و استراتژی های شرکت صنعتی یونان

منیژه کریمی شیخ احمدلو

آذر قلی زاده

-

1381

28

بررسی تغذیه با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان ابتدائی شهر
 شهر اصفهان 81-80

مهرناز مرتضوی

آذر قلی زاده

-

1381

29

بررسی رابطه رضایت شغلی و مشارکت جوئی دبیران
دبیرستانهای شهرستان اهواز در سال تحصیلی 78-77

سیدحسین صالحی ریحانی

آذر قلی زاده

-

1375

30

تحلیل محتوای کتاب تعلیمات دینی پایه سوم دبستان

جمیله السادات ناجی اصفهانی

آذر قلی زاده

-

1381

31

بررسی وضعیت اقتصادی، احتماعی معلمان بازنشسته
 و سازگاری اجتماعی آنها در شهرکرد

فرخنده کاویانی

آذر قلی زاده

 

1381

32

بررسی راهکارهای افزایش میزان مشارکت دانش آموزان دختر شهرستان نجف آباد در امور آموزشگاهها

محمد مختاری

 آذر قلی زاده

 

1382

33

بررسی مشکلات خانوادگی کارکنان شاغل در برنامه کاراقماری صنعت نفت ایران ساکن

محمد مرادیان زاده

 آذر قلی زاده

 

1384

34

بررسی مشکلات خانوادگی جانبازان 25 درصد

زهره السادات مرتضوی کنهگی

 آذر قلی زاده

 

1382

35

بررسی کارائی درونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

زهره اسماعیلیان

آذر قلی زاده

-

1381

36

بررسی روند تحولات آموزش عالی زنان استان اصفهان دهه هفتاد

نیلوفر برکت

آذر قلی زاده

-

1383

37

رابطه مهارتهای اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرمان

شیرین بیدارنی

آذر قلی زاده

-

1383

38

بررسی قشربندی اجتماعی در مدارس دولتی و غیر انتفاعی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی

شیرین سادات

آذر قلی زاده

-

1383

39

علل علاقه مندی دانش آموزان به انتخاب رشته فنی و حرفه ای در شهرستان ایذه در سال 84-1383

کاووس عباسی

آذر قلی زاده

-

1383

40

بررسی آموزش گروهی ابراز وجود بر سازگاری اتمامی دختران فراری شهر اصفهان

فاطمه درستی

آذر قلی زاده

-

1383

41

بررسی نیازهای آموزشی پرستاران در بیمارستانهای تابعه سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان در سال 84-83

عزت صابری

آذر قلی زاده

-

1384

42

بررسی مشکلات معلمان زن شاغل در آ. پ شهر اصفهان از دیدگاه آنان در سال تحصیلی 84-83

زهرا سهرابی رنانی

آذر قلی زاده

-

1384

43

عوامل موثر بر انگیزه تحقیق دانشجویان کارشناسی ارشد

لیلا جنیرانی

آذر قلی زاده

-

1384

44

بررسی عملکرد دبیران فیزیک دبیرستانهای نجف آباد از دیدگاه دانش آموزان و مدیران درسال تحصیلی 82-83

شهین امیری

آذر قلی زاده

-

 

45

بررسی عوامل موثر بر ترک تحصیل دختران در دوره های راهنمایی و متوسطه از دیدگاه مدیران و معلمان، والدین و دانش آموزان ترک تحصیل کرده شهرستان نی ریز

رقیه رفعتی

آذر قلی زاده

-

 

46

بررسی نیازهای دانش آموزاندخترجوان(24-15) در استان ا چهار محال و بختیاری

اشرف عسگری سامانی

آذر قلی زاده

-

1381

47

نقش زنان در اعتلاء و سقوط دولت صفوی

صدیقه طباطبایی(دانشگاه نجف آباد)

آذر قلی زاده

 

1384

48

شاهد و موفقییت های تحصیلی و شغلی آنان در دوره متوسطه شهرستان اصفهان از دیدگاه دانش آموزان و مدیران ،مشاوران معلمان در سال تحصیلی 85-84

حمید حمدانی

آذر قلی زاده

-

1385

49

 

 

بررسی عوامل موثر د رجذب دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شیراز به نماز و معارف دینی

لیلا جاویدی

آذر قلی زاده

-

1384

50

مقایسه کارائی درونی مدارس بزرگ و کوچک شهر اصفهان د ر طی سالهای 84-81

اقدس بصیبری

آذر قلی زاده

-

1385

51

عوامل موثر بر کاهش ارتباط اولیاء دانش آموزان با مدرسه در دوره ابتدائی در مناطق روسنایی منطقه جی اصفهان در سال تحصیلی 86-85

فاطمه بنی نجار

آذر قلی زاده

-

1385

52

بررسی خود راهبری و ابعاد آن در میان اعضاء هیات علمی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 85-86

سعیده علوی نژاد

آذر قلی زاده

-

1385

53

مطالعه مقایسه ای وضعیت آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان مشمول طرح جداسازی جنسیتی در دانشگاه های آزاد اسلامی تهران

علیرضا صادقی

 آذر قلی زاده

دکتر اصغر آقایی

1386

54

رابطه بین هوش فرهنگی ،سازگاری اجتماعی و رشد اجتماعی نوجوانان دختر مقطع متوسطه 15-18 سال در شهر اصفهان

رومینا امیری

آذر قلی زاده

دکتر سید حمید آتش پور

1387

55

بررسی میزان دستیابی به فرصتهای آموزشی در بین مناطق و شهرستانهای استان ایلام در سال تحصیلی 4-1373 به..

میرحمزه مکرمی

-

آذر قلی زاده

1374

56

بررسی جنبه های اسنادی نحوه برخورد روحانیون و دانشگاهیان شهر اصفهان با پدیده تهاجم فرهنگی

علی عربیان

-

آذر قلی زاده

1374

57

بررسی کارآرایی بیرونی واحدهای دانشگاهی آزاداسلامی منطقه 1

احمد پیشگیر

-

آذر قلی زاده

1374

58

بررسی رابطه بین روشهای کنترل کلاس و ویژگیهای
 شخصیتی و علمی معلمان

سکینه زارعی

-

آذر قلی زاده

1375

59

بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت معلمین دوره ابتدایی شهر اصفهان

سید مرتضی غروی نیستانی

-

آذر قلی زاده

1375

60

تاثیر آموزش مادران بر برنامه ریزی خانواده های تک والدی

مهتاب بختیاری

-

آذر قلی زاده

1375

61

طراحی کانون اصلاح و تربیت استان اصفهان

مسعود کریمی بلان

-

آذر قلی زاده

1379

62

بررسی مشکلات اقتصادی فرهنگی اجتماعی زنان بی سرپرست تحت پوشش بهزیستی

هوشنگ ادیبی

-

آذر قلی زاده

1380

63

بررسی میزان تحقق انتظارات جامعه از اهداف تعلیم و تربیت دوره متوسطه از دیدگاه دانش آموزان اولیاء ،دبیران و مدیران دبیرستانهای شهرستان خمینی شهر در سال تحصیلی 80-79

حسینعلی درچه

-

آذر قلی زاده

1380

64

طراحی یک پایگاه جامعه توریستی

شیوا ضیایی

-

آذر قلی زاده

1380

65

بررسی عوامل موثر بر ترک تحصیل دانش آموزان در
 دوره راهنمایی شهرستان بن رو دیدگاه مدیران و معلمان ،والدین و دانش آموزان

افسانه اسماعیلی

 

 آذر قلی زاده

1381

66

بررسی عوامل اثر بخشی محتوای آموزش و پیش دبستانی در تحقق اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی

زهرا آقاسی

-

آذر قلی زاده

1384

67

طراحی شهر در محدوده محله علیقلی آقا

ایمان یاری بخت

-

آذر قلی زاده

1381

68

بررسی نظرات دانش آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان در مورد عملکرد معلمانشان

پریناز جزایری

-

آذر قلی زاده

1379

69

بررسی ویژگیهای راهنمایان تعلیماتی موفق از نظر مدیران و معلمان ابتدایی منطقه جی سال تحصیلی 81-80

فاطمه الیاسی

-

آذر قلی زاده

1381

70

طراحی دانشگاه سوره اصفهان

افسانه کرمی زاده

-

آذر قلی زاده

1381

71

بررسی عوامل موثر بر افزایش انگیزش شغلی دبیران و کارکنان از دیدگاه دبیران و کارکنان مقطع متوسطه شهرستان نجف آباد

منیژه امیرکاوه ای

-

آذر قلی زاده

1381

72

طراحی مجموعه فرهنگی نقش جهان

ناصر رجال زاده

-

آذر قلی زاده

1381

73

خانه فرهنگ و تمدن شرق باستان

یاسمین برزجانی

-

آذر قلی زاده

1380

74

بررسی علل ترک تحصیل دانش آموزان پسر دوره های
 راهنمائی و متوسطه منطقه برخوار

محمد میرزا خانی دستجردی

-

آذر قلی زاده

1382

75

بررسی علل عدم استقبال بیسوادان عشایر از دوره های آموزشی نهصت سوادآموزی ازدیدگاه آموزشیاران در شهرستان فریدونشهر

علی ملیانی

دکتر آذر قلی زاده

دکتر احمد رضا شعبانی

1382

76

بررسی عوامل بازدارنده در گرایش دانش آموزان دختر و پسر استان لرستان به مدارس فنی و حرفه ای و ارائه راهکارهای تشویق و ترغیب آنان به این آموزشها

رسول یوسفوند

-

آذر قلی زاده

1382

77

طراحی اقامتگاه کودکان خیابانی

فریناز کتیرائی

-

آذر قلی زاده

1382

78

افت درس ریاضی دوم راهنمایی منطقه فلاورجان از نظر مدیران و معلمان

ابراهیم فلاحی

-

آذر قلی زاده

1383

79

عملکرد نظام نوین آموزش متوسطه از دیدگاه دبیران منطقه آباده

حسین حیدری

-

آذر قلی زاده

1384

80

بررسی و مقایسه عزت نفس زنان با حرات و بی جراتی (شاغل و خانه دار ) شهر اصفهان

زیبا امانی

-

آذر قلی زاده

1384

81

بررسی شیوه های جذب و نگهداری و آموزش معلمین راهنما از دیدگاه مدیران و معلمان دوره ابتدائی شهرستان مبارکه در سال تحصیلی 82-81

منیژه خواجه

-

آذر قلی زاده

1382

82

بررسی میزان آشنائی مدیران مدارس ابتدائی با روشهای تدریس در منطقه کوهپایه

ام لیلا هاشمی

-

آذر قلی زاده

1382

83

بررسی و مقایسه عوامل موثر برافت تحصیلی دانش آموزان شاهد و غیر شاهد دبیرستان دخترانه اصفهان

فریبا امین منصور

-

آذر قلی زاده

1382

84

بررسی اثر بخشی آموزش ضمن خدمت دبیران دوره متوسطه شهرستان فیروز آباد در سال 1382

علی اکبر قنبری

-

آذر قلی زاده

1382

85

بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان ناشی از تغییر دوره ابتدایی به راهنمایی

افسانه موسوی

 

آذر قلی زاده

1382

86

بررسی تفاوت بین الگوهای انتخاب نوجوانان

احمدرضا بزرگزاد

-

آذر قلی زاده

1373

87

طراحی پارک موضوعی بر اساس ابعادوجودی انسان (حسم،ذهن،روح)

الهام کیانی راد

-

آذر قلی زاده

1386

88

بررسی و مطالعه تطبیقی توسعه فرهنگی در کشورهای ایران و مالزی

ناهید صباحی

دکتر رضا اسماعیلی

آذر قلی زاده

1387

89

نقش فرهنگ سازمانی در اخلاق کاری کارکنان صدا و سیمای مرکز لرستان

محسن زاهدی ناصر

دکتر قربانعلی سلیمی

 آذر قلی زاده

1384

90

مقایسه میزان فرسودگی شغلی مدیران سازمانهای فرهنگی و غیر فرهنگی شهر اصفهان در سال 1386

طیبه احتشامی

 محسن گل پرور

 اذر قلی زاده

1387

91

بررسی میزان رضایت از زندگی همسران مدیران ارشد سازمانهای دولتی استان اصفهان

محبوبه خالقی

دکتر آذر قلی زاده

دکتر ابوالقاسم نوری

1379

92

مقایسه نگرش فرهنگی دو نسل نسبت به زنان در فرهنگ مردمی شهر اصفهان

سارا ایرانپور

دکتر آذر قلی زاده

دکتر نرگس کشتی آرای

1388

93

تعیین شاخص های توسعه فرهنگی

محسن حاج کاظمی

دکتر رضا اسماعیلی

دکتر آذر قلی زاده

1387

94

عملکرد فرهنگی مدیران روابط عمومی در جذب مشتریان در هتل های بین المللی پارسیان مستقر در اصفهان

فاطمه الموسوی

دکتر آذر قلی زاده

دکتر محمود کیوان آرا

1388

95

ارتباط بین سبکهای مطالعه و انگیزش پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 86-1385

صفورا مسائلی

دکتر نرگس سعیدیان- دکتر محمد علی نادی

دکتر آذر قلی زاده

1386

96

نقش فرهنگ سازمانی در اخلاق کاری کارکنان صدا و سیمای مرکز لرستان

محسن زاهدی ناصر

دکتر قربانعلی سلیمی

دکتر آذر قلی زاده

1387

97

ارزیابی درونی کیفیت دوره های آموزشی

محمد پور جم

دکتر آذر قلی زاده دکتر هاشم گلستانی

دکتر غلامرضا احمدی رضا محمدی

1383

98

آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان نسبت به آموزش درس جمعیت و تنظیم خانواده سال 1387

حسین کاظمی

دکتر رسول ربانی

دکتر آذر قلی زاده

1387

99

رابطه اجرای آئین نامه انطباقی با مولفه های فرهنگ کار از دیدگاه کارکنان ستادی شهرداری منطقه 8 اصفهان

مصطفی مرادیان نژاد

دکتر سید هاشم گلستانی

دکتر آذر قلی زاده

88-1387

100

تدوین استانداردهای اعتبار بخشی دانشکده های فنی و مهندسی

امیر عسگری نژاد

دکتر فریبا حقانی

دکتر آذر قلی زاده

1387

101

آسیب شناسی فرهنگی مهریه در میان دانشجویان متأهل دانشگاه فلاورجان

سحر غفاریان

دکتر آذر قلی زاده

 

1389

102

آسیب شناسی آیین های عزاداری اهل بیت در شهر اصفهان  

رضا امینی

دکتر آذر قلی زاده

دکتر عباس مقتدایی

1388

103

بررسی وضعیت الگوی مصرف در برنامه ها و فعالیت های فرهنگی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

 

دکتر رضا علی نوروزی

دکتر آذر قلی زاده

1388

104

تاثیر فناوریهای جدید بر تغییر ناهجارهای اجتماعی در جوانان شهر اصفهان  

زهرا خسروی

دکتر آذر قلی زاده

دکتر نرگس کشتی آرا

1388

105

تحلیل مراسم عروسی از دیدگاه مردم شناسی در ظهر اصفهان  

نیرومند

دکتر آذر قلی زاده

 

1388

106

تحلیل محتوای قوانین فرهنگی مصوب مجلس شورای اسلامی

 

دکتر اسماعیلی

دکتر آذر قلی زاده

1388

107

تدوین محتوا و نقش مولفه های فرهنگ شهروندی در گروه سنی 11-14 سال  

 

دکتر بدری شاه طالبی

دکتر آذر قلی زاده

1388

108

تعیین قلمرو حاکمیتی در بخش فرهنگ و هنر  

 

دکتر رضا اسماعیلی

دکتر آذر قلی زاده

1388

109

رابطه و نقش کانونهای محلی پرور در کسب مهارت های شهروندی در محلات شهر اصفهان  

لیلا لندی

دکتر آذر قلی زاده

 

1388

110

عوامل فرهنگی موثر بر رفتار وندالیسم در دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر اصفهان  

فاطمه شادکام

دکتر آذر قلی زاده

دکتر بدری شاه طالبی

1388

111

عوامل موثر فرهنگی بر نشاط مردم شهر اصفهان  

سمیرا یاوری

دکتر محمود کیوان آرا

دکتر آذر قلی زاده

1388

112

مطالعه کیفی آسیب شناسی گرایشهای دینی دانشجویان آزاد اسلامی خوراسگان  

عباسی

دکتر محمود کیوان آرا

دکتر آذر قلی زاده

1388

113

میزان کارآیی مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی در ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان  

 

دکتر آذر قلی زاده

 

1388

114

نقش رسانه ها(صدا و سیما) در توسعه فرهنگی مردم شهر اصفهان

اصغر آذربایجانی

دکتر آذر قلی زاده

دکتر رضا ابراهیم زاده

1388

115

نقش روابط اجتماعی در توسعه فرهنگی جوانان  

 

دکتر آذر قلی زاده

 

1388

116

نقش سیستم االکترونیکی شهرداری در توسعه فرهنگی شهر اصفهان  

 

دکتر آذر قلی زاده

 

1388

117

نقش نقاط قوت فرهنگ سازمانی در در فرهنگ کاری کارکنان پالایشگاه ذوب آهن  

محسن گلابی

دکتر آذر قلی زاده

دکتر رضا ابراهیم زاده

1388

118

رابطه سرمایه اجتماعی خانواده ها و هویت اجنماعی  

 

دکتر آذر قلی زاده

 

1387

119

رابطه عملکرد فرهنگی روابط عمومی هتل ها با جذب مشتریان  

 

دکتر آذر قلی زاده

 

1387

120

نقش کانون های فرهنگی در تقویت باورهای دینی جوانان در شهر اصفهان  

 

دکتر آذر قلی زاده

 

1387

121

انواع و میزان خرافات اجتماعی و عوامل فرهنگی مؤثر بر آن در میان بانوان شهر اصفهان  

 

دکتر آذر قلی زاده

 

 

                                            

 

 

 

 

 

۱۳۹۶ سه شنبه ۱ اسفند
ورود اعضاء
شناسه کاربري
کلمه رمز

کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

/
/
Powered by DorsaPortal