"
/
/
مهلت تحویل پایان نامه
-مهلت تحویل پایان نامه
 
* برای دانشجویانی که مقاله مستخرج از پایان نامه ندارند حداکثر 2 ماه پس از دفاع
* برای دانشجویانی که مقاله مستخرج از پایان نامه خود را در مجلات و کنفرانس ها به چاپ برسانند 6 ماه پس از دفاع
* ملهت شش ماهه در شرایط خاص و با اخذ مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه حداکثر 6 ماه قابل تمدید است.
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
/
دانشکده علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
/
Powered by DorsaPortal